KSIĄŻKI–MONOGRAFIE – AUTORSTWO

 • Kalinowski S. (2015): Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. – spis treścicała książka

okladkapz

PODRĘCZNIKI – AUTORSTWO

 • Kalinowski S. (2014): Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej – ze zbiorem testów i zadań. Wydanie II poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

okladka

 

 • Kalinowski S. (2012): Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej – ze zbiorem testów i zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. zobacz spis treści

 

MONOGRAFIE – REDAKCJA

 • Galor Z., Kalinowski S., Kozłowska U. (red.) (2017): Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld, ss. 345. spis treści

marginalizacja_a_rozwoj

okładka

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 1. Kalinowski S., Kozera Kowalska M. (2017): Samoocena sytuacji dochodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Handel Wewnętrzny, nr 4 (369), t. I, s. 110-121.
 2. Wyduba W., Kalinowski S. (2017): Material deprivation as exemplified by selected countries of the European Union, Intercathedra, 33/1, s. 103-109.
 3. Kalinowski S. (2016): Objective and subjective assessments of living standards among members of the rural population, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,t. 103, z. 1, s. 7-13.
 4. Kalinowski S. (2016): „Pieniądze szczęścia nie dają… być może” – oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Polityka Społeczna, nr 2(503), s. 16-20.
 5. Kalinowski S., Jabłońska-Porzuczek L. (2016): Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, nr 438, 32-46.
 6. Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2016): The conditions of competitiveness in the confectionary and bakery industry, Intercathedra, nr 32/4, s. 78-85.
 7. Kozera-Kowalska M., Kalinowski S. (2016): Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny, nr 4(363), s. 88-100.
 8. Zielińska-Chmielewska A., Kalinowski S. (2016): Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013, Handel Wewnętrzny, nr 1(360), s. 348-357.
 9. Kalinowski S. (2015): Uncertainty-Induced Challenges Faced by Poor Inhabitants of Big Cities: The Case of Poland’s Poznań, Gospodarka Narodowa, nr 5(279), s. 187-201.
 10. Kalinowski S. (2015): Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, s. 245-260.
 11. Kalinowski S., Łuczka W. (2015): Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 5, s. 112-117.
 12. Kalinowski S. (2015): Need satisfaction in rural population with uncertain incomes, Studia Ekonomiczne, nr 1 (LXXXIV), s. 74-90.
 13. Kalinowski S. (2015): Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, z. 1, s. 85-96.
 14. Kalinowski S. (2014): Ubóstwo emerytów w Polsce, Ekonomia XXI wieku, nr 1(1), s. 29-41.
 15. Kalinowski S., Kozera M. (2014): The income situation of old age pensioners’ and disability pensioners’ households in Poland, Intercathedra, nr 30/1, s. 7-14.
 16. Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L., Kalinowski S. (2014): Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness adn Rural Development, 3(33), s. 253-261.
 17. Kalinowski S., Zielińska-Chmielewska A. (2014): Strategie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego z Wielkopolski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XVI, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 202-207.
 18. Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2014): The selected elements allotting competitiveness of friut and vegetables processing enterprises, Intercathedra, nr 30/2, s. 34-40.
 19. Kalinowski S. (2014): Znaczenie świadczeń pomocy społecznej dla beneficjentów MOPR na przykładzie Poznania, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 179, Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, s. 225-236.
 20. Kalinowski S. (2013): Selected aspects the economic situation in rural households with precarious income, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 23(4), s. 73-84.
 21. Kalinowski S. (2013): Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (66), s. 159-172.
 22. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2013): European Brewing Industry as an Example of Globalisation Process, Bothalia, nr 43, issue 9, s. 65-78.
 23. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L. (2013): Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XV, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Rzeszów, s. 113-118.
 24. Kalinowski S. (2013): The attitudes of rural population with uncertain income on the labour market, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 12(3), s. 29-38.
 25. Kalinowski S. (2013): Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 30, Rzeszów, s. 198-209.
 26. Kalinowski S. (2013): Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach a warunki funkcjonowania gospodarstw domowych na wsi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292, Wrocław, s. 243-260.
 27. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2013): Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 6, s. 91-104.
 28. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIV, Zeszyt 4, Warszawa, Poznań, Białystok, s. 50-55.
 29. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Farm management in the light of the cross-compliance requirements, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 12(XXVII), numer 3, s. 15-23.
 30. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2011): Globalizacja w browarnictwie europejskim, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9(740), s. 92-102.
 31. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2011): The economic significance of the brewing sector in the European Union, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 10(4)2011, s. 117-129.
 32. Kalinowski S. (2011): Wpływ wykształcenia na spójność społeczną ludności wiejskiej, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 6/2011, s.35-44.
 33. Kalinowski S. (2011): Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie Voivodship, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 10(1)2011, s. 35-43.
 34. Kalinowski S. (2011): Korzystanie z usług zdrowotnych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIII, Zeszyt 3, Warszawa, Poznań, Wrocław, s. 105-110.
 35. Kalinowski S., Żurkiewicz D. (2011): Oczekiwania bezrobotnych wobec PUP w Poznaniu, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 22, s. 123-138.
 36. Kalinowski S. (2010): Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 1/2010, s. 44-50.
 37. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2010): Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 9(2)/2010, Warszawa, s. 91-100.
 38. Kalinowski S. (2010): Social exclusion in the rural areas – chosen indicators in the Region of Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17)/2010, s. 39-46.
 39. Kalinowski S., Witkowska K. (2010): Analiza wydatków MOPR w Poznaniu na świadczenia bezpośrednie w latach 2003-2007, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 20, s.91-102.
 40. Kalinowski S. (2010): Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako zadanie edukacyjne władz lokalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 18, s. 157-170.
 41. Kalinowski S. (2009): Rozważania nad ekonomią społeczną, Praca Socjalna, nr 4/09, s. 18-29.
 42. Kalinowski S. (2009): Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych – wybrane zagadnienia, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 131-139.
 43. Kalinowski S. (2008): Wpływ cech społeczno-demograficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis – Oeconomica, nr 51(263), s. 47-55.
 44. Kalinowski S. (2008): Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM X, Zeszyt 1, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 128-133.
 45. Kalinowski S. (2008): Oczekiwania ubogich mieszkańców wielkopolski wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 46. Kalinowski S. (2008): Zasięg ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wieś i Doradztwo, nr 3-4 (55-56), s. 48-53.
 47. Kalinowski S. (2007): Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich Wielkopolski, Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 2, s. 167-172.
 48. Kalinowski S. (2007): Zależność między dochodami i wydatkami na żywność w gospodarstwach domowych na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 49. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2007): The consumption structure of food articles in impoverished households – the example of the Wielkopolska province, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXV, Zeszyt 6, Seria Ekonomia, s. 51-66.
 50. Kalinowski S. (2006): Zróżnicowanie spożycia żywności w zależności od grupy kwintylowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 11, Poznań, s. 201-212.
 51. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Spożycie żywności przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego w latach 1999-2003, Handel wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, numer specjalny, s. 214-220.
 52. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Bezrobocie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 5, 42-52.
 53. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Poverty and its selected causes in the new EU countries, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 9, Issue 1.
 54. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2005): Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE, Polityka Społeczna, nr 7, IPiSS, 5-9.
 55. Smoluk J., Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2004): The globalisation in brewery industry, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Issue 2, Volume 7.
 56. Kalinowski S. (2004): Bezrobocie na wsi – sposoby przeciwdziałania, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 7, Poznań, s. 179-197.
 57. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.
 58. Kalinowski S. (2004): Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich, Polityka Społeczna nr 8/2004, IPiSS, s.16-19.
 59. Kalinowski S. (2004): Ubóstwo polskiej wsi na tle Unii Europejskiej; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM VI, Zeszyt 4,Puławy, s.92-97.
 60. Kalinowski S. (2003): Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM V, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 145-151.
 61. Kalinowski S. (2003): Problemy obszarów wiejskich i rolnictwa w świetle polityki gospodarczej Polski; Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 6, Poznań, s.145-159.

ARTYKUŁY NAUKOWE W MONOGRAFIACH

 1. Kalinowski S. (2017): Niepewność pracy w warunkach uberyzacji gospodarki, w: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 47-60.
 2. Kalinowski S. (2014): Pewni niepewności, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 387-404.
 3. Kujaczyński T., Bernal A., Galor Z., Kalinowski S. (2014): Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 645-666.
 4. Kalinowski S. (2013): Subiektywna ocena poziomu życia gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s. 307-318.
 5. Kalinowski S. (2013): The Income Structure of the Rural Population with Precarious Income, w: Rural Development 2013. Proceedings, red. Vilma Atkočiūnienė, volume 6, book 1, Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Kaunas district, Lithuania, s. 174-178.
 6. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2012): Podstawowe pojęcia związane z agrobiznesem, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 9-14.
 7. Kalinowski S. (2012): Problemy społeczno-ekonomiczne na wsi, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 194-223.
 8. Kalinowski S., Kozera M. (2012): Intellectual capital – a non-material element of farm businesses economic success, Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012. Management – Leadership – Strategy – Competitiveness, SzentIstvan University, Godollo, Węgry, s. 405-413.
 9. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2012): Ekonomia społeczna wobec wyzwań globalizacji, w: Ekonomia i jejotoczenie, red. A. Czyżewski, A. Matuszczak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 149-167.
 10. Kalinowski S. (2012): Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywujący, w: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, red. Z. Galor, B. Bittner, WSNHiD, Poznań, s. 204-224.
 11. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2010): Poziom wykształcenia jako element kształtowania spójności społecznej, KUL, Lublin, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, KUL, Lublin, s.176-190.
 12. Kalinowski S. (2010) : Korzystanie z usług społecznych przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego, [w:] Rynek usług w dobie globalizacji, red. K. Wilczyńska, s. 199-222.
 13. Kalinowski S. (2009): Subiektywne odczucia mieszkańców powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej, [w:] Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Radom, s. 497-509.
 14. Kalinowski S. (2008): Wykluczenie społeczne emerytów i rencistów na obszarach wiejskich Wielkopolski, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, s.285-296.
 15. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2008): Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M. S. Kostka, D. Ostrowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 199-209.
 16. Kalinowski S. (2007): Ekonomia społeczna?, [w:] Dylematy współczesnej polityki społecznej, Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Rok dziewiąty, Poznań, 20-29.
 17. Kalinowski S. (2007): Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego ludności wiejskiej w Wielkopolsce, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, red. E. Skawińska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 133-141.
 18. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2006): Wykształcenie jako wyznacznik konkurencyjności regionu, Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, red. R. Fedan, Rzeszów, s. 171-183.
 19. Łuczka-Bakuła W., Orczyk J., Kalinowski S. (2006): Poziom i struktura dochodów ludności wiejskiej w województwie wielkopolskim, [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz, Szczecin, 2006, s. 359-364.
 20. Łuczka-Bakuła W., Smoluk J., Kalinowski S. (2005): Polskie browarnictwo wobec procesów globalizacji, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja – wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, red. W. Łuczka-Bakuła, Poznań, s. 33-43.
 21. W. Łuczka-Bakuła, J. Smoluk, Kalinowski S. (2004): Globalizacja w przemyśle browarniczym, [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesów globalizacji, red. W. Łuczka-Bakuła, AR, Poznań, s. 48-69.
 22. Kalinowski S. (2004):Przyczyny oraz sposoby zwalczania ubóstwa w Polsce, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin, s.87-97.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

 1. Kalinowski S. (2011): Elastyczność popytu i podaży, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.36-59.
 2. Kalinowski S. (2011): Konkurencja doskonała, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.103-121.
 3. Kalinowski S. (2011): Wzrost gospodarczy, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.248-263.

ARTYKUŁY POPULARNE

 1. Kalinowski S. (2017): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne nr 6. I kwartał 2017 roku, s. 33-41. czytaj
 2. Kalinowski S. (2017): Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 5. IV kwartał 2016 roku, s. 27-31.
 3. Kalinowski S. (2016): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 3. II kwartał 2016 roku, s. 26-31.
 4. Kalinowski S. (2016): Niepewność pracy – norma?, Liberté! nr XXIV, s. 68-73.
 5. Kalinowski S. (2016): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 2. I kwartał 2016 roku, s. 24-27.
 6. Kalinowski S. (2015): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 1. IV kwartał i koniec 2015 roku, 18-22.
 7. Kalinowski S. (2013): Polski system pomocowy – słów kilka o konserwowaniu patologii, Liberte nr XIII. czytaj
 8. Kalinowski S. (2011): „Święty Mikołaj nie żyje!”, Liberte 32. czytaj
 9. Kalinowski S. (2011): Uzależnieni od pomocy społecznej, Liberte nr IX, 30-37. czytaj
 10. Kalinowski S. (2011): Czy ekonomia może być „NIESPOŁECZNA”?, Liberte 28. czytaj
 11. Kalinowski S. (2011): Kontenery – sprawiedliwość, czy gettoizacja?, Liberte 25. czytaj
 12. Kalinowski S. (2011): The Manifestation of Social Exclusion, Liberte World. czytaj
 13. Kalinowski S. (2010): Przejawy wykluczenia społecznego, Liberte 17. czytaj
 14. Kalinowski S. (2009): Parę słów o kryzysie, ubóstwie i polityce społecznej, Liberte nr III, s.74-79. czytaj
 15. Kalinowski S. (2009): Recenzja książki „Barka. Ekonomia Społeczna w praktyce”, Praca socjalna, nr 2/09, s. 130-135.
 16. Kalinowski S., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2009): Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 213-216.
 17. Baer-Nawrocka A., Kalinowski S., Kołodziejczak M., Pawlak K. (2008): Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Konkurencyjność w agrobiznesie”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(10), Poznań, s. 147-155.
 18. Kalinowski S., Galor Z. (2007): Początki współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Wieści Akademickie, nr 6 (117), s. 10-11.
 19. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.

MEDIA

 1. Wypowiedź dla Głosu Wielkopolskiego „Wielkopolanie łatwo znajdują pracę i dużo pracują, ale zarabiają raczej kiepsko” – czytaj
 2. Wywiad w Głosie Wielkopolskim „Zakaz handlu w niedziele? Chcą odzyskać dzień dla rodzin” – czytaj
 3. Wywiad w Głosie Wielkopolskim „Zakaz handlu w niedzielę: Człowiekowi od takiej pracy mylą się już dni tygodnia” – czytaj
 4. Radio Merkury – Znaczenie świadczeń pomocy społecznej na przykładzie Poznania – 20.08.2015.
 5. Radio Merkury – Bezdomność w Poznaniu – 23.02.2015.
 6. Wywiad w Głosie Wielkopolskim „W 1956 r. wyszli na ulice, dziś głosują na Kukiza” – czytaj (dodam, że tytuł nie był ze mną konsultowany)
 7. Część PGRów można było uratować, ale państwo zawiodło – wywiad w dodatku Głosu Wielkopolskiego Strefa Agro – czytaj