O mnie

img_4389-kopiaJest mi niezmiernie miło powitać Państwa na mojej stronie domowej.

Nazywam się Sławomir Kalinowski, urodziłem się w 1978 roku w Poznaniu i praktycznie całe życie jestem z tym miastem związany, mimo że blisko 25 lat mieszkałem w Koziegłowach.

Od 2018 roku jestem profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 2006-2018 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonomii, na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Początkowo byłem asystentem (01.10.2006-30.09.2007), później adiunktem (01.10.2007-30.09.2018).

Pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Łuczki-Bakuły, pt. „Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, obroniłem 29 września 2006 roku. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Józef Orczyk i prof. dr hab. Marek Kłodziński. (baza OPI)

Stopień doktora habilitowanego otrzymałem decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 17 czerwca 2016 roku (na podstawie opinii Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.05.2016.). (Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. w Dz.U. z 2015 r. poz. 249) w dniu 19 stycznia 2016 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie: prof. dr hab. Irena Kotowska – przewodnicząca, prof. IERiGŻ dr hab. Danuta Kołodziejczyk – sekretarz, prof. dr hab. Czesław Bywalec – recenzent, prof. dr hab. Józef Zegar – recenzent, prof. UEP dr hab. Bazyli Czyżewski – recenzent (powołany 15.03.2016. w miejsce prof. UEP dr hab. Alicji Szuman), prof. dr hab. Tadeusz Borys – członek komisji, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – członek komisji) (baza OPI). Książka „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (czytaj) decyzją kapituły Konkursu na najlepszą pracę naukową Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN została nagrodzona w tym konkursie.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki poziomu życia, ubóstwa, bezrobocia i obszarów wiejskich, niepewności pracy oraz dochodów a także ekonomii społecznej i ekonomii dobrobytu. W ostatnim czasie w coraz większym stopniu próbuję opanować teorię gier i jej zastosowanie w naukach społecznych.

W latach 2009-2015 byłem sekretarzem Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania” (strona grupy). Grupa ta zajmowała się badaniem sytuacji materialnej oraz społecznej ubogich mieszkańców Poznania.

Od 1999 roku jestem instruktorem tańca w Grodzisku Wlkp. (ZTL Cybinka-Grodzisk – film), a w latach 1985-1999 roku tańczyłem w poznańskich zespołach ludowych (Mała Wielkopolska, Łany, Cybinka). W latach 2008-2014 byłem współorganizatorem oraz kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr GRONALIA w Grodzisku Wielkopolskim.

Uchwałą z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014), zostałem wyróżniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

25 czerwca 2014 roku Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim w uznaniu zasług dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski nadała mi Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Jestem sekretarzem i zastępcą redaktora naczelnego Redakcji Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing, jestem również członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Liberté! Od listopada 2017 roku do października 2018 roku pełniłem funkcję redaktora naczelnego Kwartalnika Naukowego „Intercathedra„.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 2018 – profesor IRWiR PAN
2018 – staż naukowy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk
2017-2018 – redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego „Intercathedra”
2017 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Rumunia
2016-2018 – członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Kompleksowej Oceny Jednostek Naukowych
2016-2018 – członek zespołu ds. Strategii Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2016-2020
2016-2018 – członek Komisji Rektorskiej do spraw Nagród
2016-2018 – przewodniczący Komisji ds. Nauki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
2016 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Ahi Evran University, Kırşehir, Turcja
2015 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Celal Bayar University, Manisa, Turcja
od 2014 – sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing
2013 – członek panelu eksperckiego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa w ramach badania ewaluacyjnego dotyczącego działań „Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
2013-2018 – członek kierunkowego zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Polityki Społeczna
2012 – Uczestnik Projektu „B+R dla Wielkopolski”
2012 – Konsultant wstępnego produktu finalnego w ramach projektu „Mam dziecko – Pracuję” – Model współpracy sektorowej od wspierający godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o idee flexicurity – Fundacja Aktywności Lokalnej
2011-2016 – Koordynator ds. praktyk studenckich na kierunku Ekonomia
2009-2015 – sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”
2007-2018 – Katedra Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – adiunkt
2007-2009 – Polska Szkoła Florystyczna – wykładowca
2006-2007 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – asystent
2004 – przedstawiciel Grupy Parlamentarnej ALDE z ramienia Parlamentu Europejskiego w powtórzonej drugiej turze wyborów parlamentarnych na Ukrainie
2002 – Staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Finansów

WYKSZTAŁCENIE

17.06.2016. – nadany stopień dr. hab. decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (na podstawie opinii Komisji CK przedstawionej 17.05.16.)
29.09.2006. – Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie – uzyskany tytuł – doktor nauk ekonomicznych (spec. ekonomika pracy)
2004-2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem
2002-2006 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – doktorant
2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1997-2002 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Wydział Rolniczy, Kierunek Ekonomia – uzyskany tytuł magister ekonomii
1998-2000 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Studium Przygotowania Pedagogicznego

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

2019 – nagroda Głosu Wielkopolskiego OSOBOWOŚĆ roku 2018 w kategorii Kultura, w powiecie grodziskim, za sukcesy na arenie międzynarodowej i zachowywanie pamięci o tradycji naszego kraju
2017 – II Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2017 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne
2016 – nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na najlepszą książkę z zakresu pracy i polityki społecznej w 2015 roku
2016 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 – III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 – Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014))
2014 – Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski (uchwała Rady Miasta w Grodzisku Wielkopolskim z 25 czerwca 2014 roku)
2012 – III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2011 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2009 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2008 – III Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami