O mnie

Chociaż stronę mam od dawna to do końca nie wiem, jak się przedstawić bez zbędnego patosu. Nazywam się Sławomir Kalinowski, a strona ta ma służyć do przedstawienia moich zainteresowań naukowych. Chciałbym zamieszczać w niej linki do ciekawych artykułów, filmików i wydarzeń związanych z obszarami wiejskimi, poziomem życia na wsi, czy też rozwojem tychże obszarów. Co oczywiste, celem strony jest również przybliżenie moich badań – w tym artykułów, wywiadów i działań, w których uczestniczę. Mam nadzieję, że kogoś one zainteresują…

Chociaż jestem rodowitym poznaniakiem (przez 25 lat mieszkałem w podpoznańskich Koziegłowach), to od kilku lat mieszkam w Warszawie. Od 2018 roku pracuję w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie mam przyjemność kierować Zakładem Ekonomii Wsi. Wcześniej pracowałem w Katedrze Ekonomii, na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (obecnie to Wydział Ekonomiczny). Byłem tam początkowo asystentem (01.10.2006-30.09.2007), a później adiunktem (01.10.2007-30.09.2018).

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki poziomu życia, ubóstwa, bezrobocia i obszarów wiejskich, niepewności pracy oraz dochodów, prekaryzacji obszarów wiejskich, koncepcji smart villages, a także ekonomii społecznej i ekonomii dobrobytu. W ostatnim czasie w coraz większym stopniu próbuję opanować teorię gier i jej zastosowanie w naukach społecznych. Współpraca z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym owocuje także badaniami z szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i jej konkurencyjności.

W latach 2009-2015 byłem sekretarzem Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania” (strona grupy). Grupa ta zajmowała się badaniem sytuacji materialnej oraz społecznej ubogich mieszkańców Poznania. Efektem kilkuletnich prac była monografia Życie na skraju – Margines społeczne wielkiego miasta.

Od 1999 do 2019 roku byłem instruktorem tańca w Grodzisku Wlkp. (ZTL Cybinka-Grodzisk – film). W latach 1985-1999 roku tańczyłem w poznańskich zespołach ludowych (Mała Wielkopolska, Łany, Cybinka), a także w grupie tancerzy dojrzałych ZF Wielkopolanie (od 2010 do 2018). Do dzisiaj z miłą chęcią wracam do Grodziska by potańczyć z najlepszą młodzieżą na świecie, ale również do moich przyjaciół z grupy tancerzy dojrzałych w Poznaniu. W latach 2008-2014 byłem współorganizatorem oraz kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr GRONALIA w Grodzisku Wielkopolskim.

———-

Strona IRWIR PAN

Biogram na Wikipedii

ORCID

Scopus Preview

SciProfiles

Researchgate

Twitter

———–

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 2024 – wiceprzewodniczący komisji konkursowej na najlepsze prace o charakterze naukowo- badawczym i dydaktycznym w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarzadzania kapitałem ludzkim
od 2024 – wiceprzewodniczący Sekcji Młodych KNoPiPS PAN
od 2024 – redaktor tematyczny kwartalnika Wieś i Rolnictwo
od 2024 – członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
od 2022 – redaktor tematyczny kwartalnika Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
od 2022 – członek rady konsultacyjnej redakcji International Journal of Economic Sciences (ISSN 1804-9796), European Research Center (EURREC), Czechy
od 2022 – członek komitetu naukowego Journal of Management and Economics (ISSN-1302-0064/E-ISSN- 2458-8253), Celal Bayal University, Manisa, Turcja
od 2021 – członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
od 2021 – członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
od 2020 – wiceprezes zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RUR-all (Rural and Urban Research)
2019 – wyjazd studyjny Ahi Evran University, Kırşehir, Turcja
od 2019 – sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN
od 2019 – kierownik Zakładu Ekonomii Wsi IRWiR PAN
od 2019 – członek Rady Fundacji Roll-na
od 2019 – członek Rady Naukowej Kwartalnika Naukowego Intercathedra
od 2018 – profesor IRWiR PAN
od 2018 – członek komitetu naukowego Politics, Economics and Administrative Sciences Journal of Ahi Evran University (The PEAJ)
2018 – staż naukowy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk
2017-2019 – redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Intercathedra
2017 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Rumunia
2016-2018 – członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Kompleksowej Oceny Jednostek Naukowych
2016-2018 – członek zespołu ds. Strategii Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2016-2020
2016-2018 – członek Komisji Rektorskiej do spraw Nagród
2016-2018 – przewodniczący Komisji ds. Nauki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
2016 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Ahi Evran University, Kırşehir, Turcja
2015 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Celal Bayar University, Manisa, Turcja
od 2014 – sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing
2013 – członek panelu eksperckiego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa w ramach badania ewaluacyjnego dotyczącego działań „Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
2013-2018 – członek kierunkowego zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Polityki Społeczna
2012 – Uczestnik Projektu „B+R dla Wielkopolski”
2012 – Konsultant wstępnego produktu finalnego w ramach projektu „Mam dziecko – Pracuję” – Model współpracy sektorowej od wspierający godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o idee flexicurity – Fundacja Aktywności Lokalnej
2011-2016 – koordynator praktyk studenckich na kierunku Ekonomia
2009-2015 – sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”
2007-2018 – Katedra Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – adiunkt
2006-2007 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – asystent
2004 – przedstawiciel Grupy Parlamentarnej ALDE z ramienia Parlamentu Europejskiego w powtórzonej drugiej turze wyborów parlamentarnych na Ukrainie
2002 – staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Finansów

WYKSZTAŁCENIE

17.06.2016. – nadany stopień dr. hab. decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (na podstawie opinii Komisji CK przedstawionej 17.05.16.) Komisja habilitacyjna: prof. dr hab. Irena Kotowska – przewodnicząca, prof. IERiGŻ dr hab. Danuta Kołodziejczyk – sekretarz, prof. dr hab. Czesław Bywalec – recenzent, prof. dr hab. Józef Zegar – recenzent, prof. UEP dr hab. Bazyli Czyżewski – recenzent (powołany 15.03.2016. w miejsce prof. UEP dr hab. Alicji Szuman), prof. dr hab. Tadeusz Borys – członek komisji, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – członek komisji) (baza OPI). Książka „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (czytaj) decyzją kapituły Konkursu na najlepszą pracę naukową Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN została nagrodzona w tym konkursie.
29.09.2006. – Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie – uzyskany tytuł – doktor nauk ekonomicznych (spec. ekonomika pracy) – promotor: prof. dr hab. Władysława Łuczka, recenzenci: prof. dr hab. Marek Kłodziński, prof. dr hab. Józef Orczyk, temat: Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich w Wielkopolsce (baza OPI)
2004-2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem
2002-2006 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – doktorant
2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1997-2002 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Wydział Rolniczy, Kierunek Ekonomia – uzyskany tytuł magister ekonomii
1998-2000 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Studium Przygotowania Pedagogicznego

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

nagrody Dyrektora IRWiR PAN w latach 2020, 2021, 2022

nagrody JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2008 (zesp. III st.), 2009 (zesp. II st.), 2011 (zesp. II st.), 2012 (indywid. III st.), 2014 (indywid. III st.), 2016 (zesp. II st.), 2017 (zesp. II st. i indywid. II st.)

2022 – Srebrny Krzyż Zasługi

2022 – odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”

2021 – II miejsce w plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka organizowanym przez Polska Times, za badania nad ludnością wiejską w okresie koronawirusa. „Wiejskie okruchy pandemii” i „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”
2019 – nagroda Głosu Wielkopolskiego OSOBOWOŚĆ roku 2018 w kategorii Kultura, w powiecie grodziskim, za sukcesy na arenie międzynarodowej i zachowywanie pamięci o tradycji naszego kraju
2016 – nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na najlepszą książkę z zakresu pracy i polityki społecznej w 2015 roku
2014 – Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014))
2014 – Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski (uchwała Rady Miasta w Grodzisku Wielkopolskim z 25 czerwca 2014 roku)