O mnie

img_4389-kopiaJest mi niezmiernie miło powitać Państwa na mojej stronie domowej.

Nazywam się Sławomir Kalinowski, urodziłem się w 1978 roku w Poznaniu i praktycznie całe życie jestem z tym miastem związany, mimo że blisko 25 lat mieszkałem w Koziegłowach.

Od 2006 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonomii, na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Początkowo byłem asystentem (01.10.2006-30.09.2007), a obecnie jestem adiunktem (od 1 października 2007 roku). Od 2006 roku jestem członkiem Rady Katedry, od 2014 roku członkiem Rady Wydziału, a od 2016 roku przewodniczącym Komisji ds. Nauki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

Pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Łuczki-Bakuły, pt. „Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, obroniłem 29 września 2006 roku. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Józef Orczyk i prof. dr hab. Marek Kłodziński. (baza OPI)

Stopień doktora habilitowanego otrzymałem decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 17 czerwca 2016 roku (na podstawie opinii Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.05.2016.). (Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm. w Dz.U. z 2015 r. poz. 249) w dniu 19 stycznia 2016 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie: prof. dr hab. Irena Kotowska – przewodnicząca, prof. IERiGŻ dr hab. Danuta Kołodziejczyk – sekretarz, prof. dr hab. Czesław Bywalec – recenzent, prof. dr hab. Józef Zegar – recenzent, prof. UEP dr hab. Bazyli Czyżewski – recenzent (powołany 15.03.2016. w miejsce prof. UEP dr hab. Alicji Szuman), prof. dr hab. Tadeusz Borys – członek komisji, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – członek komisji) (baza OPI). Książka „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (czytaj) decyzją kapituły Konkursu na najlepszą pracę naukową Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN została nagrodzona w tym konkursie.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki poziomu życia, ubóstwa, bezrobocia i obszarów wiejskich. W ostatnim czasie w coraz większym stopniu próbuję opanować teorię gier i jej zastosowanie w naukach społecznych.

W latach 2009-2015 byłem zastępcą sekretarza Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania” (strona grupy).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomistów, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

W latach 2011-2016 pełniłem funkcję Koordynatora ds. praktyk studenckich na kierunku Ekonomia.

Od 2009 roku jestem członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Liberté!

Od 1999 roku jestem instruktorem tańca w Grodzisku Wlkp. (ZTL Cybinka-Grodzisk – film), a w latach 1985-1999 roku tańczyłem w poznańskich zespołach ludowych (Mała Wielkopolska, Łany, Cybinka). W latach 2008-2014 byłem współorganizatorem oraz kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr GRONALIA w Grodzisku Wielkopolskim.

Uchwałą z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014), zostałem wyróżniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

25 czerwca 2014 roku Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim w uznaniu zasług dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski nadała mi Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Od października 2014 roku jestem sekretarzem i zastępcą redaktora naczelnego Redakcji Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing.

Od listopada 2017 roku jestem redaktorem naczelnym Kwartalnika „Intercathedra„.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od marca 2018 – staż naukowy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk
od 2017 – redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego „Intercathedra”
2017 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Rumunia
od 2016 – członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Kompleksowej Oceny Jednostek Naukowych
od 2016 – członek zespołu ds. Strategii Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2016-2020
od 2016 – członek Komisji Rektorskiej do spraw Nagród
od 2016 – przewodniczący Komisji ds. Nauki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
2016 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Ahi Evran University, Kırşehir, Turcja
2015 – Program Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Celal Bayar University, Manisa, Turcja
od 2014 – sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing
2013 – członek panelu eksperckiego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa w ramach badania ewaluacyjnego dotyczącego działań „Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
od 2013 – członek kierunkowego zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Polityki Społeczna
2012 – Uczestnik Projektu „B+R dla Wielkopolski”
2012 – Konsultant wstępnego produktu finalnego w ramach projektu „Mam dziecko – Pracuję” – Model współpracy sektorowej od wspierający godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o idee flexicurity – Fundacja Aktywności Lokalnej
2011-2016 – Koordynator ds. praktyk studenckich na kierunku Ekonomia
2009-2015 – zastępca sekretarza Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”
od 2007 – Katedra Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – adiunkt
2007-2009 – Polska Szkoła Florystyczna – wykładowca
2006-2007 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – asystent
2004 – przedstawiciel Grupy Parlamentarnej ALDE z ramienia Parlamentu Europejskiego w powtórzonej drugiej turze wyborów parlamentarnych na Ukrainie
2002 – Staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Finansów

WYKSZTAŁCENIE

17.06.2016. – nadany stopień dr. hab. decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (na podstawie opinii Komisji CK przedstawionej 17.05.16.)
29.09.2006. – Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie – uzyskany tytuł – doktor nauk ekonomicznych (spec. ekonomika pracy)
2004-2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem
2002-2006 – Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – doktorant
2005 – Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1997-2002 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Wydział Rolniczy, Kierunek Ekonomia – uzyskany tytuł magister ekonomii
1998-2000 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – Studium Przygotowania Pedagogicznego

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

2017 – II Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2017 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne
2016 – nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na najlepszą książkę z zakresu pracy i polityki społecznej w 2015 roku
2016 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 – III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 – Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014))
2014 – Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski (uchwała Rady Miasta w Grodzisku Wielkopolskim z 25 czerwca 2014 roku)
2012 – III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2011 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2009 – II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2008 – III Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami