Koncepcja smart villages – czy to kolejny etap odnowy wsi? Łukasz Komorowski, Anna Rosa, Sławomir Kalinowski

Abstrakt
Program odnowy wsi i idea smart villages to koncepcje przyjęte w Unii Europejskiej, które promują przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi. Oba programy wzbudziły zainteresowanie nie tylko u przedstawicieli władz samorządowych, lecz także wśród liderów wiejskich. O ile znany już od 20 lat program odnowy wsi pozwala spojrzeć z perspektywy czasu na zrealizowane przedsięwzięcia i stojące wyzwania, o tyle koncepcja smart villages jest nowym rozwiązaniem i ciągle nie wiadomo, w czym się sprawdzi i jakie będą jej efekty. W artykule dokonano charakterystyki obu koncepcji wraz ze wskazaniem ich podobieństw i różnic. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja rozwoju obszarów wiejskich smart villages jest kontynuacją programu odnowy wsi, czy też zupełnie nowym rozwiązaniem na rzecz poprawy jakości życia na wsi. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła na wyłonienie wspólnych cech obu programów, do których należą m.in.: aktywizacja lokalnej społeczności, uwzględnianie lokalnych uwarunkowań i zasobów, realizacja przedsięwzięć zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych. Sformułowano również rekomendacje dla dalszego rozwoju smart villages.

link