Zainteresowania badawcze

• ubóstwo na obszarach wiejskich
• bezrobocie na wsi
• uwarunkowania inkluzji i ekskluzji społecznej ludności wiejskiej
• niepewność dochodów
• niepewność zatrudnienia
• źródła i uwarunkowania prekaryjności
• społeczne aspekty teorii gier