Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

„Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski”
Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa
Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Grupa Cogito sp. z o.o.
2021

Cytrowanie:
Kalinowski, S., Komorowski, Ł., Rosa, A. (2021). Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

APA (6th edition):
Kalinowski, S., Komorowski, Ł., & Rosa, A. (2021). Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski.

Chicago:
Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski and Anna Rosa. 2021. Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. doi:10.53098/9788389900623.

Harvard:
Kalinowski, S., Komorowski, Ł. and Rosa, A., 2021. Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

MLA:
Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski and Anna Rosa. Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2021. http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski.

MDPI and ACS Style:
Kalinowski, S.; Komorowski, Ł; Rosa, A. Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa, 2021.

AMA:
Kalinowski S, Komorowski Ł, Rosa A. Koncepcja Smart Villages. Przykłady Z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; 2021.
http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski.

Vancouver:
Kalinowski S, Komorowski Ł, Rosa A. Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; 2021.

ISBN 978-83-89900-62-3
DOI: 10.53098/9788389900623

link do publikacji

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 7
1. Smart villages – od idei do instrumentu rozwoju wsi 11
1.1. Idea smart villages – zarys teoretyczny   13
1.2. Przesłanki wdrażania koncepcji smart villages   17
1.3. Wdrażanie koncepcji w polityce Unii Europejskiej  25
1.4. Wyzwania smart villages dla poprawy jakości życia  29
1.5. Smart city a smart villages   32
2. Pogłębione badanie smart villages w Polsce – koncepcja badań terenowych 37
2.1. Organizacja i metodologia badania terenowego  39
2.2. Dobór gmin do badania  42
2.3. Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych  46
2.3.1. Scenariusz IDI – inicjator przedsięwzięcia  46
2.3.2. Scenariusz IDI – beneficjent przedsięwzięcia  47
2.3.3. Scenariusz IDI – władze lokalne   47
2.4. Charakterystyka gmin oraz badanych inicjatyw  48
2.4.1. Gmina Dragacz  48
2.4.2. Gmina Jarocin  51
2.4.3. Gmina Magnuszew  53
2.4.4. Gmina Michałowo  55
2.4.5. Gmina Morawica   57
2.4.6. Gmina Olsztynek  60
2.4.7. Gmina Ryczywół  63
2.4.8. Gmina Rzeczenica  67
2.4.9. Gmina Staszów  69
2.4.10. Gmina Szubin  72
3. Pogłębione badania jakościowe smart villages – kontekstowość inicjatyw i ich wzajemne przenikanie się 75
3.1. Rozwiązania smart w zakresie infrastruktury i technologii   77
3.1.1. Definiowanie smart villages w kontekście infrastrukturalnym/technologicznym  77
3.1.2. Przesłanki zrealizowanych inicjatyw  79
3.1.3. Przebieg realizacji inicjatyw  80
3.1.4. Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość   82
3.1.5. Kluczowe zasoby  83
3.2. Rozwiązania smart w zakresie społecznym  86
3.2.1. Definiowanie smart villages w kontekście społecznym   86
3.2.2. Przesłanki zrealizowanych inicjatyw   90
3.2.3. Przebieg realizacji inicjatyw  91
3.2.4. Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość  93
3.2.5. Kluczowe zasoby   94
3.3. Rozwiązania smart w zakresach środowiskowym i rolnym   96
3.3.1. Definiowanie smart villages w kontekście środowiskowym i rolnym  96
3.3.2. Przesłanki zrealizowanych inicjatyw  98
3.3.3. Przebieg realizacji inicjatyw   99
3.3.4. Efekty realizacji inicjatyw i ich trwałość  101
3.3.5. Kluczowe zasoby  103
4. Pogłębione badania jakościowe – smart villages z perspektywy inicjatorów, beneficjentów rozwiązań i władz lokalnych 105
4.1. Inicjatorzy   109
4.1.1. Rozumienie pojęcia smart villages  110
4.1.2. Przesłanki podjęcia inicjatywy   111
4.1.3. Włączanie społeczności lokalnej i współpraca   112
4.1.4. Wpływ inicjatywy na otoczenie, w tym na jakość życia i trwałość rozwiązania   113
4.1.5. Przeszkody w realizacji inicjatywy  114
4.1.6. Pomysły na wsparcie liderów lokalnych  114
4.2. Beneficjenci    116
4.2.1. Rozumienie pojęcia smart villages  116
4.2.2. Wpływ inicjatywy na życie mieszkańców i gospodarkę  117
4.2.3. Włączenie w realizację inicjatywy  118
4.2.4. W jaki sposób samorządy i rządy powinny wspierać tego typu inicjatywy?   119
4.3. Władze lokalne  120
4.3.1. Rozumienie pojęcia smart villages  121
4.3.2. Udział samorządu gminnego w realizacji inicjatywy  122
4.3.3. Wpływ inicjatywy na otoczenie, w tym na jakość życia oraz budżet lokalny  123
4.3.4. Stymulowanie aktywności lokalnej, wsparcie liderów  124
5. Zamiast podsumowania 127
5.1. Dlaczego warto kreować smart rozwiązania? – wyzwania dla rozwoju wsi dla przyszłości  130
5.2. Rekomendacje dla rozwoju koncepcji smart villages w Polsce   132
5.2.1. Rekomendacje dla polityk wiejskich   133
5.2.2. Rekomendacje dla społeczeństwa i samorządu   135
5.2.3. Rekomendacje dla nauki i badań  139
Bibliografia   141
Spis tabel    151
Spis rysunków     152
Spis fotografii    153

cała książka