Intercathedra

gora

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA ISSN 1640-3622

 

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

Kwartalnik INTERCATHEDRA wydawane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do września 2017 roku redaktorem naczelnym czasopisma był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lis, od października 2017 do lipca 2019 roku funkcję tę pełnił prof. nadzw. dr hab. Sławomir Kalinowski.

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) i polskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie BazEkon, Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.

 

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową: http://www.intercathedra.pl. Wszystkie artykuły są udostępniane na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne).

 

www.intercathedra.pl

 

Scientific Quarterly INTERCATHEDRA ISSN 1640-3622 

 

The Scientific Quarterly INTERCATHEDRA presents original scientific papers covering mostly problems of economics, food economy, rural areas, regional policy on rural areas, human resources management, rural labour market, social policy on rural areas, finance management in agri-business companies, agricultural real estate market, consumption of agri-food goods as well as wood and forestry economics. It is a continuation of non-periodical journal “Issues of Wood Industry Economics”. In 60’s of the last century, the journal published the Department of Wood employees’ research results. Since 1985, INTERCATHEDRA was published regularly once a year, and since 2011, it has been functioning as a quarterly.

 

The INTERCATHEDRA journal is published by the Scientific Publisher of the Poznan University of Life Sciences. Until September 2017, Prof.nadzw. dr hab. Wojciech Lis was the editor-in-chief of the journal and since October 2017 to July 2019, this function was performed by prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski.

 

Original scientific papers in English (preferred) and Polish are published in the Scientific Quarterly INTERCATHEDRA. The articles are evaluated by independent reviewers and a content-related editor and texts are verified by a native-speaker. Currently the Quarterly is indexed in BazEkon, Agro-Librex and Index Copernicus databases. According to the “Unified List of Scientific Journals” of the Ministry of Science and Higher Education, 10 points are granted for a paper published in INTERCATHEDRA. The editorial office provides free access to the full text of the all publications on their website.

 

This journal is the open access and non-profit enterprise. The published papers may be collected, read and downloaded free of charge – with Author’s rights reserved. We have adopted a Creative Commons licence CC BY-NC(Attribution – Non Commercial).