Wymiary ubóstwa wiejskiego na przykładzie Mazowsza

Abstrakt

Problem ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego, to kwestia wymagająca stałego monitorowania i badań. Prezentowane w artykule wyniki dwóch projektów badawczych skupiają się na problemach ubóstwa i ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Celem badań była analiza sytuacji mieszkańców i beneficjentów ośrodków pomocy społecznej w kontekście przenikania się rozpatrywanych zjawisk. Zauważono, że ubóstwo energetyczne stanowi nowy wymiar ubóstwa na wsi, który nie powinien być postrzegany jedynie jako aspekt ubóstwa dochodowego, lecz jako odrębny wymiar deprywacji. Badania wyraźnie pokazują nierozerwalny związek pomiędzy ubóstwem a ubóstwem energetycznym, o czym na Mazowszu świadczy nakładanie się obu zjawisk. Zagrożenie ubóstwem energetycznym obejmuje również osoby nieubogie, jednak to ubodzy są najbardziej narażeni na ten problem. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem na obszarach wiejskich, a przeciwdziałanie mu wymaga kompleksowych działań uwzględniających różne wymiary ubóstwa.

cały artykuł