Wybrane zagadnienia rynku pracy” (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, ”samozatrudnieni”, umowy zlecenia, o dzieło).

1,36 mln osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie brutto nie przekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1750 zł), co stanowi ok. 13% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę (podobnie jak w poprzednich latach).

1,1 mln – szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które na koniec 2015 r. nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”), tj. na tym samym poziomie jak w ostatnich trzech latach.

1,3 mln – szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi w 2015 r. została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz bez osób, które pobierają emeryturę lub rentę, tj. na tym samym poziomie jak w 2014 r.

 

czytaj całość na stronach GUS