Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2010-2014

GUS przedstawił drugą edycję publikacji prezentującej wybrane wskaźniki przedsiębiorczości opracowane dla zbiorowości podmiotów niefinansowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe. Źródłem danych są roczne sprawozdania SP. W zależności od kierunku i tempa zmian zachodzących w tych podmiotach, wyodrębniono pięć typów przedsiębiorstw: szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Dla tak określonych populacji przedstawiono dane finansowe, a także informacje o pracujących i wynagrodzeniach w latach 2010-2014, agregowane według rodzaju prowadzonej działalności (PKD) oraz siedziby przedsiębiorstwa (województw).

Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej. Całość poprzedzona jest uwagami metodologicznymi, w tym opisem sposobu wyodrębnienia pięciu populacji oraz definicjami podstawowych pojęć wykorzystywanych w opracowaniu.

 

czytaj całość