Konferencja naukowa poświęcona Prof. Zbigniewowi Galorowi

Bliżej ludzi…

społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia

Poznań, 27.01.2018.

 

Konferencja Bliżej ludzi…społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Zbigniewa Galora. Centralnym nurtem jego zainteresowań badawczych była problematyka wykluczenia a cechą wyróżniającą – ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną. Temat wykluczenia jest niewątpliwie jednym z centralnych zagadnień w naukach społecznych jak i w polityce społecznej.

 

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące znaczenie kulturowych aspektów wykluczenia, zarówno w dyskursie na temat uchodźców, ale także w kulturowych podziałach na tle etnicznym w ramach wspólnot narodowych. Nadal aspekty społeczne i ekonomiczne wykluczenia stanowią ważny problem wymagający stałego monitoringu ze strony nauk społecznych. Brak takiego monitoringu i niemożność wyciągania właściwych wniosków odnośnie aktywnej polityki społecznej rodzi niebezpieczeństwo powstawania potencjału społecznego dla populistycznych idei.

 

Jako organizatorzy Konferencji pragniemy zaprosić Pana/ią do wygłoszenia referatu w jednej z trzech sesji tematycznych:

 

 1. Wykluczenie w kontekście aspektów społecznych, kulturowych i ekonomicznych
 • Dyskurs dotyczący wykluczenia i włączenia społecznego,
 • Pomiar włączenia i wyłączenia społecznego,
 • Mechanizmy wchodzenia w procesy marginalizacyjne,
 • Działania na rzecz włączenia społecznego,
 • Skutki wykluczenia społecznego/kulturowego/ekonomicznego,
 • Wymiary wykluczenia społecznego,
 • Polaryzacja i pauperyzacja wybranych grup społecznych,
 • Czynniki kształtujące poziom życia ludności,
 • Wzorce konsumpcji grup wykluczonych,
 • Niepełnosprawność jako czynnik wykluczający,
 • Wielowymiarowość wykluczenia,
 • Konsekwencje wykluczenia społecznego.

 

 1. Współczesny prekariat w kontekście wykluczenia społecznego i ekonomicznego
 • Prekaryzacja miejsc pracy,
 • Niepewność pracy,
 • Elastyczne miejsca pracy a problem wykluczenia społecznego,
 • Grupy defaworyzowane na rynku pracy,
 • Freeters, NEETs i inne zjawiska współczesnego rynku pracy.

 

 1. Polityka społeczna wobec procesów wykluczenia społecznego
 • Efektywność działań polityki społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu,
 • Działania jednostkowe i zbiorowe na rzecz włączania społecznego,
 • Polityka państwa, organizacji samorządowych oraz pozarządowych na rzecz włączania,
 • Państwo dobrobytu,
 • Współczesne formy wykluczenia i ryzyka społecznego jako nowe wyzwania dla służb społecznych, pracy socjalnej i polityk publicznych,
 • Migracje zarobkowe z Polski i do Polski,
 • Ekonomia społeczna w praktyce,
 • Polityki publiczne w perspektywie integracji społecznej,

 

Planowana jest publikacja zbiorowa. Ze względu na to, że konferencja finansowana jest z opłat uczestników, udział w niej wynosi 300 PLN, który obejmuje koszty materiałów konferencji, cateringu i wydania publikacji.

Konferencja odbędzie się w gościnnych salach udostępnionych przez Fundację „Barka” w Poznaniu. Wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy ze względu na bliską współpracę prof. Z. Galora z „Barką” w ramach projektu Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines społeczny Poznania 2012-2014” i ma dokumentować bliskość teorii potrzebom ludzkim.

Organizatorzy konferencji:

 • dr hab. Piotr Sałustowicz – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Warszawa

p.salustowicz@swps.edu.pl

 • Dr hab. Sławomir Kalinowski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

slawomir.marcin.kalinowski@gmail.com

 • Dr Barbara Goryńska-Bittner – Societas Pars Mundi Publishing

bittner1@wp.pl

 • Societas Pars Mundi Publishing

www.spmpublishing.eu

 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”