Staże w Urzędzie Miasta Poznań

Nabór wniosków na „letnią” XLVIII edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.

Od 10 maja 2016 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na letnią edycję Programu Staży Studenckich.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),
  • wypełnienie formularza on-line  (formularz jest aktywny od 10.05.2016 r.) w terminie do 29.05.2016 r.

Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 29 maja (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.

Edycja letnia potrwa od lipca do końca października 2016 roku.

Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 27 wydziałach i biurach, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń,  2 miejsca w Poznańskich Inwestycjach Miejskich, po 1 miejscu w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz w Spółce Targowiska.

Poniżej w kolumnie „Zgłoś swoje CV” od 10 maja aktywny jest formularz kandydata na edycję letnią. W punkcie 8 formularza należy wskazać wydział/y lub biuro/a, w których chce się odbyć staż.

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy otworzyć załączniki AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW – EDYCJA LETNIA oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe).

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Na 47 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 32500 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3370 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Ponad 400 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu Staży Studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.

Załączniki