Statystyka w służbie społeczeństwa: 30-lecie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ

Ubóstwo energetyczne – pomiar i ocena sytuacji w jednostkach terytorialnych

dr hab., prof. IRWiR Sławomir Kalinowski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN dr hab.,
prof. UPP Aleksandra Łuczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
SESJA 5: METODY I BADANIA STATYSTYCZNE
Ubóstwo ze względu na swoją wielowymiarowość i liczne negatywne konsekwencje w społeczeństwie jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych na świecie. W związku z tym prowadzone są liczne dyskusje i analizy dotyczące ubóstwa ekonomicznego. Tego typu ubóstwo oznacza sytuację gospodarstw domowych lub pojedynczych osób, które nie są w stanie zapewnić sobie wystarczających środków finansowych czy też zasobów materialnych na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych. Z ubóstwem ekonomicznym związane jest ubóstwo energetyczne, o którym rzadziej się mówi, mimo jego ważności i aktualności skorelowanej ze wzrostem cen nośników energii. Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe ma trudności w opłaceniu rachunków za energię lub usługi energetyczne, pojawiają się problemy z odpowiednią izolacją mieszkania, czy też występuje ograniczony dostęp do materiałów, które są niezbędne do ogrzewania (klimatyzowania) mieszkania. Sytuacja taka powoduje niemożność zapewnienia sobie podstawowych potrzeb związanych z komfortem cieplnym i energetycznym gospodarstwa domowego. Przesłanki te skłaniają do podjęcia badań nad ubóstwem energetycznym. Celem badania była ocena poziomu ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych w powiatach województwa mazowieckiego w 2023 roku. W badaniu wykorzystano dane pierwotne zebrane wśród 2000 gospodarstw domowych w województwie mazowieckim. Opracowano również procedurę pozwalającą wyznaczyć syntetyczną miarę ubóstwa energetycznego z wykorzystaniem intuicjonistycznej rozmytej metody TOPSIS. Przeprowadzone badania mają pomóc w ograniczaniu ubóstwa energetycznego w jednostkach terytorialnych i kształtowaniu polityki społecznej.