Liczba zlikwidowanych kopalni i zużycie kopalin w Polsce

Zużycie węgla kamiennego wyniosło w 2020 roku 62,4 mln ton (bez zużycia na ogrzewanie w podmiotach zaliczanych do sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”). Na sektor energii (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej) przypadło 59,2% zużycia, a 23,7% na przemysł i budownictwo, wraz ze zużyciem własnym kopalń oraz zużyciem na wsad przemian w koksowniach. Znaczącym konsumentem węgla były także gospodarstwa domowe (13,9%). W ujęciu wojewódzkim największe zużycie wystąpiło w województwach śląskim, mazowieckim i opolskim, a najmniejsze w lubuskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Województwo śląskie wykazywało ogółem największe zużycie (24,3%), a także największe w przemyśle i budownictwie, natomiast województwo mazowieckie – największe w sektorze energii i drobnych odbiorców. W województwach śląskim i opolskim na wielkość zużycia w przemyśle i budownictwie duży wpływ miały zlokalizowane w tych województwach koksownie.

Zużycie gazu ziemnego (bez uwzględnienia zużycia na potrzeby technologiczne sektora gazowniczego) wyniosło w 2020 r. 694,7 PJ. Największe zużycie gazu ziemnego wystąpiło w województwie mazowieckim (25,0% zużycia w kraju), a najmniejsze w podlaskim (1,0%). Zużycie gazu ziemnego w przemyśle i budownictwie, wraz ze zużyciem
na wsad przemian w koksowniach i rafineriach, stanowiło 44,7% zużycia ogółem, w sektorze energii 18,9%, w transporcie 2,3%, a w sektorze drobnych odbiorców 34,1%. Wysokie zużycie w transporcie w województwie mazowieckim wynika z faktu lokalizacji w tym województwie siedzib wielu podmiotów działających na terytorium całego kraju.

więcej na stronie GUS