Konsumpcja kolaboratywna a rozwój gospodarczy : perspektywa makro i perspektywa przedsiębiorstwa

Interesujący artykuł autorstwa M . Mitręgi i A. Małeckiej. Dyskusja w kontekście uberyzacji gospodarki.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule zaprezentowano KK jako stosunkowo nowy obszar badań w naukach ekonomicznych. Główny wkład niniejszego artykułu polega na tym, że zaprezentowano w nim wyniki badań bezpośrednich, które wskazały na motywy współpracy między konsumentami w ramach ride sharing.

Słowa kluczowe: wspólne przejazdy, konsumpcja kolaboratywna, środek transportu, internet, ride sharing

Wprowadzenie

Problematyka wspólnych przejazdów samochodem w obrębie tzw. ride sharing stanowi przedmiot zainteresowania środowiska naukowego, w tym w obszarze logistyki, a także władz administracyjnych miast, które od lat zmagają się z problemami o charakterze globalnym, wywołanymi przyrostem indywidualnych środków transportu. W literaturze przedmiotu wspólne przejazdy postrzegane są głównie przez pryzmat korzyści w wymiarze makroekonomicznym, zwłaszcza w wymiarze szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju społeczeństwa…

czytaj całość

mój artykuł w Ekonomiściedotyczący uberyzacji gospodarki