Forum Polityczne Wysokiego Szczebla Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Forum Politycznym Wysokiego Szczebla 2018 pod hasłem „Transformacja w kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw” link do strony i całości opracowania

dniach 9 -18 lipca 2018 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, ponad tysiąc przedstawicieli rządów, przedsiębiorstw i liderów społeczeństwa obywatelskiego spotka się na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla, aby podsumować postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – globalnego planu mającego  poprawić życie ludzi na całym świecie – oraz omówić wyzwania i sukcesy, a także określić, co funkcjonuje dobrze, a co nie.

Trzy lata po przyjęciu Celów wiele krajów, przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zmobilizowało się do podjęcia działań, które przyczynią się do ich osiągnięcia. Czynione są postępy – wskaźnik śmiertelności wśród dzieci poniżej piątego roku życia spadł o 50%, a w krajach najsłabiej rozwiniętych odsetek ludności mającej dostęp do energii elektrycznej wzrósł w latach 2000–2016 ponad dwukrotnie. Konieczne jest jednak podjęcie znacznie większych wysiłków, aby zapewnić wszystkim segmentom społeczeństwa, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, możliwość osiągnięcia dobrobytu przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

Choć państwa przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju, a w wielu przypadkach uczyniły je głównym elementem swoich planów lub strategii rozwoju, stoją one również w obliczu poważnych trudności w skali globalnej. Rosnąca liczba konfliktów i narastające skutki zmian klimatycznych przyczyniają się do niepokojących tendencji: kolejne 38 milionów ludzi cierpi głód, a 2,3 miliarda ludzi nadal nie ma dostępu do nawet podstawowych usług sanitarnych.

Forum ma zwiększyć zaangażowanie w realizację Celów, nawet jeśli świat boryka się z innymi naglącymi problemami, takimi jak nasilenie konfliktów i narastające napięcia w handlu. Forum Polityczne Wysokiego Szczebla stanowi okazję dla krajów oraz przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego do zaprezentowania swoich działań.

W tym roku podczas trzydniowego spotkania ministerialnego w dniach 16 -18 lipca, 47 państw przedstawi swoje dobrowolne przeglądy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie krajowym (Voluntary National Review, VNR) oraz omówi stojące przed nimi wyzwania. Do krajów tych należą: Albania, Andora, Armenia, Australia, Bahamy, Bahrajn, Benin, Bhutan, Republika Dominikańska, Egipt, Ekwador, Grecja, Gwinea, Hiszpania, Irlandia, Jamajka, Katar, Kiribati, Kolumbia, Republika Konga, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Liban, Litwa, Łotwa, Mali, Malta, Meksyk, Namibia, Niger, Państwo Palestyna, Paragwaj, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Sudan, Szwajcaria, Togo, Urugwaj Wietnam, Węgry, Republika Zielonego Przylądka oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Temat przewodni tegorocznego forum to: „Transformacja w kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw”. Zostaną szczegółowo przeanalizowane następujące Cele: Cel 6. (Czysta woda i warunki sanitarne), Cel 7. (Czysta i dostępna energia), Cel 11. (Zrównoważone miasta i społeczności), Cel 12. (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja), Cel 15. (Życie na lądzie) oraz Cel 17. (Partnerstwa na Rzecz Celów), który analizowany jest każdego roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, oficjalnie wprowadzone w styczniu 2016 r., ukazują nowe podejście do rozwoju, który musi zintegrować trzy elementy: wzrost gospodarczy, dobrobyt społeczny i ochronę środowiska. 17 Celów stanowi najbardziej praktyczną i skuteczną drogę do wyeliminowania przyczyn gwałtownych konfliktów, łamania praw człowieka, zmian klimatu i degradacji środowiska.

Cele są odpowiedzią na potrzebę budowania pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienia równości i silnych instytucji. Forum jest miejscem do prowadzenia dyskusji na szczeblu globalnym dotyczącej zapewnienia przywództwa politycznego i wytycznych w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Uczestnicy wymienią się swoimi doświadczeniami i poinformują o przedsięwzięciach zakończonych sukcesem.  Podczas Forum zostaną opracowane zalecenia dotyczące skuteczniejszego wdrażania i monitorowania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ten sposób Forum propaguje zasadę przejrzystości, sprzyja wymianie najlepszych praktyk i wspiera współpracę międzynarodową. Choć działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju muszą być podejmowane na wielu szczeblach, działania na szczeblu są kluczowe.

Forum skupia wszystkie sektory społeczne mające kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Celów, w tym rządy państw, społeczeństwo obywatelskie, główne grupy społeczne i innych interesariuszy. Łączy sektor biznesu, burmistrzów i prezydentów miast – szczególnie tych ze średniej wielkości miast, którzy spotkają się na specjalnie poświęconym im forum – oraz innowatorów technologicznych.

Regionalne Komisje Gospodarcze ONZ mają do odegrania znaczącą rolę na Forum, bowiem organizują one coroczne fora regionalne na temat zrównoważonego rozwoju, w których uczestniczą podmioty regionalne, w tym główne grupy społeczne i inni interesariusze.

Forum jest również okazją dla społeczności międzynarodowej do dokonania przeglądu postępów w realizacji Celów w regionach, gdzie kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się kraje wyspiarskie borykają się z zagrożeniami i podatnością na wiele czynników.  Zwieńczeniem forum będzie przyjęcie deklaracji ministerialnej.

Zobacz:

High-Level Political Forum 2018 

The Sustainable Development Goals Report 2018

Polska – Dobrowolny przegląd realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Publikacja GUS: A picture of Poland. Statistcs for SDGs

Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2018 – Często zadawane pytania

Po co powstał niniejszy raport?

 • Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju śledzi postępy poczynione przez wszystkie państwa, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.
 • Opierając się na najnowszych dostępnych danych, raport przedstawia przekonujący przegląd dotychczasowych światowych wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz poprawy życia i perspektyw ludzi na całym świecie.
 • W raporcie podkreślono najważniejsze luki i wyzwania, którym musi sprostać globalna społeczność, aby osiągnąć Cele do 2030 roku i zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty.

Jakie są najważniejsze ustalenia z Raporu o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2018?

 • Raport ukazuje, że ludziom rzeczywiście żyje się lepiej niż dziesięć lat temu. Jednakże, raport zwraca uwagę na niewystarczająco szybki postęp dla wielu osób. Potrzeba znacznie większego wysiłku, by osiągnąć 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku wymaga natychmiastowych i przyspieszonych działań ze strony poszczególnych państw.  Potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy rządami, biznesem, społeczeństwem obywatelskim i innymi interesariuszami.
 • Tegoroczny raport podkreśla również, że choć państwa w dalszym ciągu pracują nad realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju, to stoją one w obliczu przytłaczających wyzwań globalnych: szybko zmieniającego się klimatu, konfliktów, nierówności oraz stałych obszarów ubóstwa i głodu.

Jakie pozytywne trendy, według tegorocznego raportu, możemy zaobserwować?

 • W skali globalnej w latach 2000 – 2016 wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia spadł o 47 procent, a całkowita liczba zgonów dzieci poniżej piątego roku życia spadła z 9,9 milionów do 5,6 milionów.
 • Od 2000 roku wskaźnik umieralności okołoporodowej w Afryce Subsaharyjskiej zmniejszył się o 35%, a wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia spadł o 50%.
 • W Azji Południowej ryzyko zawarcia małżeństwa przez dziewczynkę w okresie dzieciństwa spadło o ponad 40%.
 • Całkowita liczba osób żyjących bez energii elektrycznej spadła poniżej symbolicznego progu jednego miliarda.
 • W krajach najsłabiej rozwiniętych odsetek ludności mającej dostęp do energii elektrycznej wzrósł ponad dwukrotnie w latach 2000 – 2016.
 • Coraz więcej obszarów morskiej bioróżnorodności jest chronionych. Odsetek kluczowych obszarów morskiej bioróżnorodności wzrósł z 30% w 2000 roku do 44% w 2018 roku.

Jakim wyzwaniom trzeba sprostać, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju?

 • Po dłuższym okresie zmniejszającego się odsetku głodujących na świecie wydaje się, że odsetek ten znowu rośnie: liczba osób niedożywionych wzrosła z 777 milionów w 2015 r. do 815 milionów w 2016 roku, głównie w wyniku konfliktów, suszy i klęsk żywiołowych związanych ze zmianami klimatu.
 • W 2017 roku straty gospodarcze związane z klęskami żywiołowymi oszacowano na ponad 300 miliardów dolarów, co stanowi jedne z największych strat w ostatnich latach. W dużym stopniu straty te były spowodowane wystąpieniem najbardziej kosztownego sezonu huraganów
  w historii na Północnym Atlantyku. Średnia temperatura na świecie w ciągu ostatnich 5 lat jest najwyższa w historii.
 • Choć wskaźnik zagrożenia skrajnym ubóstwem w roku 2013 stanowił jedną trzecią wartości z 1990 roku, istnieją obszary na świecie, w których wskaźnik ten pozostaje wysoki: 783 miliony ludzi nadal utrzymuje się za mniej niż 1,90 dolara dziennie (PSN z roku 2011), z czego ponad połowa mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, a około jedna trzecia w Azji Południowej.
 • Świat nie zmierza do wyeliminowania epidemii malarii do 2030 roku – w roku 2016 odnotowano 216 milionów przypadków malarii, natomiast w roku 2013 – 210 milionów przypadków.
 • Ponad połowa dzieci i młodzieży nie spełnia minimalnych wymogów w zakresie umiejętności czytania i znajomości matematyki.
 • W 2015 roku 6 na 10 osób nie miało dostępu do bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych.

Czy dostępne są dane ukazujące wiarygodny obraz postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

 • Potrzebna więcej danych i lepszych danych. Monitorowanie postępów
  w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga danych statystycznych na wszystkich szczeblach w bezprecedensowych ilościach, co stanowi poważne wyzwanie dla krajowych i międzynarodowych systemów statystycznych.
 • Dostęp do wysokiej jakości, aktualnych i zdezagregowanych danych jest istotne dla podejmowania decyzji opartych na faktach oraz dla zapewnienia przejrzystości w zakresie realizacji Celów.
 • Spełnienie wymogów dotyczących gromadzenia danych poprzez budowanie krajowych zdolności statystycznych jest niezbędnym krokiem w kierunku ustalenia obecnego stanu rzeczy, wytyczenia drogi naprzód i urzeczywistnienia naszej wspólnej wizji.

W jaki sposób wdrażane są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

 • Proces implementacji i sukces zależą w dużej mierze od polityki, planów i programów danego państwa odnośnie zrównoważonego rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju wytyczają kierunek w procesie dostosowywania planów poszczególnych państw do zobowiązań podjętych przez nie na szczeblu globalnym.
 • Strategie zrównoważonego rozwoju, które są opracowywane na szczeblu krajowym i wdrażane przez poszczególne państwa, wymagają mobilizacji środków i stworzenia strategii finansowania, w tym także podjęcia współpracy międzynarodowej. Aby realizować zadania określone w nowej Agendzie potrzebny jest wkład wszystkich interesariuszy: rządów, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i innych. Partnerstwa wielostronne uznawane są za ważny element strategii mających zmobilizować wszystkich interesariuszy do działania na rzecz nowej Agendy.

Czy Cele Zrównoważonego Rozwoju są prawnie wiążące?

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju nie są prawnie wiążące, ale ponieważ zostały jednogłośnie przyjęte przez społeczność międzynarodową, stanowią one zobowiązanie każdego państwa do pracy na rzecz osiągnięcia Celów.
 • Państwa opracowują krajowe programy realizacji 17 Celów. Sukces zależy od polityki, planów i programów tych krajów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Główna odpowiedzialność za nadzorowanie działań na poziomie krajowym, regionalnym i światowym w realizacji Celów i zadań w ciągu najbliższych 12 lat spoczywa na poszczególnych państwach.