Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r.

W 2017 r. odnotowano dalszy spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Znaczącą poprawę zaobserwowano przede wszystkim wśród rodzin z dziećmi, osób z niższym wykształceniem oraz mieszkańców wsi.

całość wyników na stronie GUS

 

Najważniejsze informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w 2017 r. • Od trzech lat obserwowany jest systematyczny spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Najbardziej znaczące zmiany w tym zakresie odnotowano w 2016 r., jednak w 2017 r. również mieliśmy do czynienia z wyraźną poprawą sytuacji wielu grup ludności. • Skupiono się na ocenie zasięgu ubóstwa skrajnego, szacowanego w oparciu o minimum egzystencji. Miara ta pozwala ocenić, jaka część populacji znajduje się w zdecydowanie najgorszej sytuacji materialnej. W 2017 r. w ubóstwie skrajnym żyło 4,3% osób, czyli o 0,6 p. proc. mniej w 2016 r. i 2,2 p. proc. mniej niż 2015 r. • Obserwowany w 2017 r. spadek zasięgu ubóstwa skrajnego dotyczył większości branych pod uwagę grup ludności. • Wyraźne obniżenie się stopy ubóstwa zaobserwowano wśród osób żyjących w gospodarstwach domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (spadek w stosunku do 2016 r. o prawie 6 p. proc.) oraz rodzin w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (ponad. 2 p. proc.). • Znaczącą poprawę zaobserwowano wśród rodzin z dziećmi. Dotyczyło to głównie: samotnych matek lub ojców z dziećmi na utrzymaniu (spadek wartości wskaźnika o ok. 3 p. proc.), gospodarstw domowych z przynajmniej 1 dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (ok. 3 p. proc.) oraz gospodarstw z co najmniej 3 dzieci w wieku 0-17 lat (ok. 2 p. proc.). • Pomimo wyraźnego spadku zasięgu ubóstwa skrajnego, wymienione grupy nadal należą do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym. • Poprawę odnotowano również wśród mieszkańców średnich i dużych miast o liczbie ludności od 20 do 500 tys. oraz wsi (spadek po ok. 1 p. proc. w każdej z tych klas miejscowości). • Spadku zasięgu ubóstwa skrajnego nie odnotowano natomiast wśród gospodarstw emerytów oraz osób pracujących na własny rachunek, gospodarstw 1-osobowych, osób starszych w wieku 65 lat i więcej oraz osób żyjących w gospodarstwach, w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie średnie lub wyższe. Ponadto, niewielki wzrost zasięgu ubóstwa odnotowano wśród mieszkańców największych miast, o populacji liczącej co najmniej 500 tys. • Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2017 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi – świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus.