Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – zapowiedź rozszerzonego naboru

Od 1 czerwca 2022 r. będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.

W tym roku, po raz pierwszy pomoc obejmuje także tworzenie zadrzewień śródpolnych. Więcej informacji

https://bit.ly/Zalesianie22

Od 1 czerwca 2022 r. będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Pomoc ma charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz ich ochrony przed zwierzętami. Jej wysokość zależy od m.in. rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia sadzonek.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 ha, a także minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem– wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia. Natomiast działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewówmusi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 ha oraz mieć szerokość 4-20 m. Oprócz tego nie mogą być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. wnioski o wsparcie będą przyjmować biura powiatowe Agencji, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Więcej informacji – otwórz