Wpływ starzejącego się społeczeństwa na  długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 2050

Warto poczytać w kontekście coraz starszej populacji Polski.

czytaj całość na stronach Gospodarki Narodowej

Waldemar FLORCZAK

Wpływ starzejącego się społeczeństwa na  długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 20501

Streszczenie: Głębokie zmiany struktury demograficznej populacji Polski wpłyną na aktywność gospodarczą. Niezależne od uwarunkowań ekonomicznych, zmiany te będą silnie oddziaływały na przyszły rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. W artykule oszacowano długookresowy wpływ starzejącego się społeczeństwa na wzrost gospodarczy Polski do roku 2050, mierzony dynamiką PKB per capita. Punktem wyjścia jest tożsamościowa dekompozycja wielkości PKB per capita i powiązanie wszystkich jej komponentów ze strukturą demograficzną populacji. Na podstawie długookresowej prognozy rozwoju demograficznego do roku 2050, opracowanej przez GUS, i adekwatnych metod analitycznych (modele ekonometryczne, shift share, równowaga ogólna) dokonano oceny wpływu starzejącego się społeczeństwa na dynamikę PKB per capita w Polsce do roku 2050. Z analizy wynika, że efekty te w ciągu najbliższych piętnastu lat będą pozytywne, ale od trzeciej dekady bieżącego stulecia spowolnią dynamikę wzrostu.

Słowa kluczowe: PKB per capita, demograficzne uwarunkowania wzrostu, starzejące się społeczeństwo

Kody klasyfikacji JEL: C53, C68, E17, J11