Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2014 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Głównym celem opracowania jest przedstawienie pogłębionej analizy zjawisk makroekonomicznych w Polsce w 2014 r. w szerokim kontekście uwarunkowań gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej. Opracowanie składa się z pięciu działów, z czego pierwsze cztery poświęcone są: sytuacji makroekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego, rynkowi pracy i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, procesom w obszarze finansów publicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych. Uzupełnieniem jest dział obejmujący analizę struktury wzrostu w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej przy wykorzystaniu dekompozycji wzrostu i różnic PKB per capita. Opracowanie stanowi element prac studialnych i rozwojowych GUS.

W publikacji wykorzystano dane pochodzące z bardzo szerokiego spektrum źródeł. Podstawowym źródłem danych były badania statystyczne prowadzone przez GUS. Wykorzystano także badania Komisji Europejskiej, MFW, OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy, ONZ, Banku Światowego, BISE, NBP, KNF, GPW i innych instytucji. Dane o sektorze finansów publicznych w Polsce pochodzą przede wszystkim ze sprawozdawczości i informacji Ministerstwa Finansów.

 

czytaj całość na stronach GUS