Miesięczny dochód rozporządzalny

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem w 2017 r.

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł.