Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej – przesłanka ubóstwo

źródło: MCPS

Na mapce przedstawiono liczbę osób korzystających z pomocy społecznej – przesłanka Ubóstwo, na 1000 mieszkańców gminy. Dane pochodzą z Raportów OPS.

Przedziały stworzone przy pomocy metody Jenksa. W procedurze grupowania gmin tą metodą wykorzystuje się założenia: dane o zbliżonych wartościach znajdują się w jednej klasie (przedziale wartości), każda klasa zawiera pewną liczbę wartości, każda gmina musi być przypisana do jednej z klas, żadna z klas nie może być zbiorem pustym. Metoda Jenksa opiera się na tzw. naturalnych granicach podziału. Polega ona na wyznaczeniu przedziałów (klas) poprzez porównanie sum kwadratów różnic – SSD. Wartości o podobnych różnicach rozdzielone są danymi skrajnymi przydzielonymi do grupy poprzedzającej i następującej.

Ustawowa granica ubóstwa to kwota dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Progi ubóstwa:

Źródło: GUS

link do ustawy