Intercathedra 37/4 2018

Spis autorów i artykułów z numeru 37/4 2018. Uprzejmie przypominam, że nabór artykułów do poszczególnych numerów kwartalnika naukowego INTERCATHEDRA ma charakter ciągły – więcej informacji pl, eng.

No 37/4 2018

Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak

ZAGRODY EDUKACYJNE JAKO PRZYKŁAD MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

[EDUCATIONAL FARMS AS AN EXAMPLE OF A BRAND PRODUCT OF RURAL TOURISM]

 

Anna Ćwiąkała-Małys, Marzena Karpińska, Iwona Piotrowska

PROBLEMY PŁYNĄCE Z WDRAŻANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE – DYSKUSJA

[PROBLEMS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF SPLIT PAYMENT IN PRACTICE – DISCUSSION]

 

Paweł Dziekański, Piotr Wiraszka

THE INCOME SITUATION OF EASTERN POLAND CITIES WITH THE POVIAT RIGHTS  AND THE SPATIAL DIFFERENTIATION OF DEVELOPMENT

[SYTUACJA DOCHODOWA MIAST POLSKI WSCHODNIEJ NA PRAWACH POWIATU I PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU]

 

Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

[SUBJECTIVE AND SUBJECTIVE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY]

 

Mariusz Malinowski

ROLE OF BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS IN CREATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. AN ANALYSIS BASED ON EASTERN POLAND DISTRICTS

[ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. ANALIZA OPARTA O OKRĘGI POLSKI WSCHODNIEJ]

 

Ewelina M. Marek, Jan Polowczyk

WPŁYW RICHARDA H. THALERA NA ROZWÓJ EKONOMII BEHAWIORALNEJ

[THE INFLUENCE OF RICHARD H. THALER ON THE DEVELOPMENT OF BEHAVIOURAL ECONOMICS]

 

Eulalia Skawińska, Joanna Wyrwa

SPECYFIKA I ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

[CHARACTERISTICS AND THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF LUBUSKIE VOIVODESHIP]

 

Norbert Szalaty, Wawrzyniec Czubak

AGRICULTURE IN THE SOUTHWEST FUNCTIONAL AREA OF WIELKOPOLSKIE VOIVODSHIP

[ROLNICTWO W POŁUDNIOWO-ZACHODNIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO]

 

Karolina Szymaniec-Mlicka 

ORIENTACJA ZASOBOWA ORGANIZACJI PUBLICZNYCH

[STRATEGIC ORIENTATION OF PUBLIC ORGANIZATION]

 

Monika Wojcieszak

INNOWACYJNE PRODUKTY AGROTURYSTYCZNE NA OBSZARZE B-TOM

[INNOVATIVE AGRI-TOURISM PRODUCTS IN THE B-TOM AREA]

 

Anna Zielińska-Chmielewska

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ORGANIZACJI HODOWLI I MIEJSC UBOJU ZWIERZĄT RZEŹNYCH W POLSCE

[THE HISTORICAL BACKGROUND TO THE ORGANISATION OF BREEDING AND SLAUGHTERHOUSES FOR ANIMALS SLAUGHTERED IN POLAND]

 

Dominika Zwęglińska-Gałecka, Zofia Hasik

GENTRYFIERZY W SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ: OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW STYLU ŻYCIA. CASE STUDY GMINY PRAŻMÓW

[GENTRIFIERS IN THE RURAL COMMUNITY: DELINEATION OF SELECTED LIFESTYLE ELEMENTS. A CASE STUDY OF PRAŻMÓW]

 

www.intercathedra.pl