Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 5

Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski po IV kwartałach 2016 r. Wprowadzenie Charakterystyka i ocena sytuacji gospodarczej Polski po czterech kwartałach 2016 roku jak zwykle postawiła nasz zespół przed dylematem wymagającym wyboru między kompletnością i precyzją dostępnych danych a terminem publikacji naszego raportu. Rezultat, jaki prezentujemy naszym czytelnikiem, jest więc kompromisem, któremu można zarzucić zarówno oparcie się na niepełnych i nie dość precyzyjnych informacjach, jak i niewystarczającą aktualność przeprowadzonych tu analiz i formułowanych opinii. W szczególności przyjęte na początku założenie, że w naszych raportach będziemy starali się z jednej strony obserwować przebieg i tendencje występujące w procesach czysto gospodarczych, zaś z drugiej strony konfrontować je z ich socjalnymi i społecznymi konsekwencjami, napotkało na poważne bariery informacyjne. W konsekwencji część naszego raportu poświęcona ocenie społecznych konsekwencji ewolucji sytuacji ekonomicznej ma dość ogólny, a w pewnych elementach jedynie szacunkowy lub wyrywkowy charakter. Zdając sobie sprawę z tych słabości naszych raportów będziemy nadal dążyli do tego by dawały one podstawę do oceny oraz konfrontacji społecznych i ekonomicznych aspektów procesów rozwojowych w Polskiej gospodarce. W odniesieniu do sytuacji gospodarczo-społecznej w 2016 roku ma to naszym zdaniem tym większe znaczenie, że jest to pierwszy rok realizacji nowego programu politycznego, w którego centrum znalazło się zwiększenie znaczenia społecznych i socjalnych efektów polityki gospodarczej. Niestety efekty sztandarowego projektu społecznego realizowanego w 2016 roku, jakim stał się program „Rodzina 500+”, ciągle nie mogą być w pełni ocenione w oparciu o dane statystyczne. W szczególności brak jest danych pozwalających ocenić, na ile przyczynił się on do ograniczenia ubóstwa oraz do zmniejszenia dysproporcji dochodowych w naszym społeczeństwie. Jeszcze inną kwestią, której nie poruszamy w związku z tym programem, jest jego skuteczność jako narzędzia polityki demograficznej. Dlatego, w miarę uzyskiwania niezbędnych informacji statystycznych, do kwestii tej będziemy wracali w naszych kolejnych raportach. 2 Podobnie jak przy poprzednich raportach, także tym razem chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że mimo niedoskonałości i braków obciążających zespól autorski, nasz raport okaże się przydatny naszym czytelnikom.

 

 

czytaj całość na stronach PTE