Ponad 2 mld euro na zatrudnienie młodych

Młode osoby poszukujące pracy! To do Was w dużej mierze skierowane będzie bezpośrednie wsparcie finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dzięki Funduszom Europejskim będziecie mogli zdobyć umiejętności potrzebne na rynku pracy i znaleźć pracę bądź założyć własną firmę.

POWER to 5,4 mld euro przeznaczone w dużej mierze na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Pieniądze te mają pomóc zwiększyć zatrudnienie. Będą również wspierać edukację, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne i zdrowie.

PO WER dla młodych

Na bezpośrednie wsparcie dla osób młodych przeznaczone jest ponad 37% środków tego programu. Co trzecie euro zostanie zatem wydane na działania, które mają pomóc osobom poniżej 30 roku życia w zdobyciu pracy. Wsparciem ma zostać objętych ok. 700 tyś. osób młodych.

Osoby pełnoletnie będą mogły skorzystać z projektów, które pomogą im wejść i utrzymać się na nowoczesnym rynku pracy. Natomiast osobom w wieku 15-17 lat umożliwią sprawniejsze przygotowanie się do przyszłej pracy, zdobycie niezbędnych umiejętności czy kontynuowanie przerwanej edukacji. Wsparcie oferowane młodym osobom ma być kompleksowe i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Jak najbliżej poszukujących pracy

Istotne jest, by pomoc dla młodych bezrobotnych dostarczały instytucje najlepiej znające lokalny rynek pracy i jego potrzeby. Dlatego znaczną część działań realizować będą Powiatowe Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. Pieniądze będą przeznaczone na szkolenia zawodowe i staże, ale też na dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy bądź założenie własnej działalności gospodarczej. Z tych form wsparcia będą mogły skorzystać osoby w wieku 15 – 29 lat, które nie uczą się w trybie dziennym i nie pracują oraz nie brały udziału w szkoleniu ze środków publicznych w ostatnich czterech miesiącach.

Przeciw wykluczeniu

Duży nacisk w programie PO WER jest położony na przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy tych osób młodych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego też dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne lub areszty śledcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze oraz dla matek przebywających w domach samotnej matki została wydzielona specjalna pula środków i wsparcie będzie realizowane z poziomu centralnego.

Kiedy i gdzie?

Pierwsze projekty dla ludzi młodych ruszą już w marcu 2015 r. O możliwości uzyskania wsparcia najlepiej dowiadywać się w Powiatowych Urzędach Pracy i Ochotniczych Hufcach Pracy