Doktorat w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

IRWiR PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

 
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji naukowej w formie książki lub artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki).

 

Dyrekcja IRWiR PAN kieruje na Radę Naukową IRWiR PAN wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego osobie, która wykaże znaczny stopień zaawansowania pracy poparty opinią promotora.

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia przewodu doktorskiego:

a) podanie do Dyrektora IRWiR PAN z prośbą o otwarcie przewodu (załącznik),
b) uwierzytelniona kopia dyplomu magisterskiego,
c) temat i koncepcja pracy* (ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej),
d) propozycja osoby promotora,
e) propozycja dyscypliny dodatkowej, z której będzie przeprowadzany egzamin**,
f) kwestionariusz osobowy (załącznik),
g) wykaz własnych prac naukowych,
h) pisemna deklaracja pokrycia kosztów przewodu przez instytucję zatrudniającą kandydata lub bezpośrednio przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora,
i) ewentualnie: informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora,
j) ewentualnie: certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodny z wykazem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 poz. 1842)
k) ewentualnie: wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

* W punkcie c) obszar to „nauki społeczne”, dziedzina to „nauki ekonomiczne”, a dyscyplina to „ekonomia”.
Koncepcja rozprawy doktorskiej powinna zawierać następujące elementy:
– cel rozprawy,
– motywy wyboru problematyki badawczej,
– precyzyjne zdefiniowanie terminów użytych w tytule,
– teoria(e) będąca punktem odniesienia dla własnych badań,
– istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań,
– metodologia badań,
– struktura rozprawy,
– podstawowa literatura wykorzystana w rozprawie.
** W punkcie e) należy wskazać dyscyplinę zgodną z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.). Musi ona być różna od dyscypliny podstawowej, którą jest ekonomia. Ze względu na profil Instytutu sugerujemy, aby kandydaci wybierali socjologię.

Dokumenty należy składać od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16:00 w pok. 208 lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
z dopiskiem: przewód doktorski

 

Regulamin przewodów doktorskich w IRWiR PAN (PDF)