Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Poznań, dnia 16 marca 2017 r.

DOP-0212-30/2017

Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 252/2015 Senatu z dnia 29 kwietnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym tworzy się stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w zakresie dyscypliny ekonomia, zwane dalej studiami doktoranckimi.

2. Okres studiów doktoranckich trwa nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

§ 2

Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w szczególności:

1) sprawuje nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi,

2) uchwala program i plan studiów doktoranckich,

3) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,

4) zatwierdza sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich.

§ 3

Kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym powołuje i odwołuje Rektor, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4

Studia doktoranckie prowadzone będą zgodnie z wnioskiem Rady Wydziału EkonomicznoSpołecznego z dnia 27 stycznia 2017 roku o utworzenie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich przy Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor

/-/ prof. dr hab. Jan Pikul