Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Oferta studiów doktoranckich z ekonomii!!
Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 uruchamia studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Studia doktoranckie trwają 4 lata, są prowadzone w trybie stacjonarnym, przygotowują do obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora ekonomii. Prace doktorskie mają mieć interdyscyplinarny charakteru i nawiązywać do innych dyscyplin naukowych.
Studia doktoranckie w ramach programu POWER
Studia doktoranckie realizowane są w ramach Modułu studiów doktoranckich w projekcie Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach Konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na studia zapraszamy osoby, które chcą zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni. Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 4 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.
Rekrutacja na studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:
• przedstawionych dokumentów,
• rozmowy z kandydatem,
• egzaminu z języka obcego lub certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.
Szczegóły rekrutacji są dostępne na stronie http://www1.up.poznan.pl/…/rekrutacja-na-studia-doktoranckie
Stypendium
Dla zakwalifikowanych kandydatów na studia doktoranckie oferujemy podstawowe stypendium naukowe w wysokość 1 680 zł miesięczne.

Informacji na temat projektu studiów doktoranckich udziela Jakub Hadyński, tel.(061)848 71 07,
e-mail: hadynski@up.poznan.pl
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia doktoranckie oraz kształcenia zawierają strony:
Informacja dotycząca procedur związanych ze studiami: http://www1.up.poznan.pl/wes/pl/doktorant1
Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.
Uchwała nr 252/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu