XXXVIII KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obchodzi w 2020 r. 100-lecie swojego powstania. Krótki okres, jaki dzieli jubileusze 100-lecia polskiej polityki społecznej i 100-lecia powstania IGS-u jest dobrą okazją, by przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polityką społeczną i jednocześnie przyjrzeć się jej historycznym fundamentom zgodnie z myślą: „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy na

XXXVIII Konferencję Polityków Społecznych oraz
Jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego

pt. „Teoria i praktyka polityki społecznej”,

która odbędzie się w dniach 27- 29 maja 2020 roku
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, bud. G i C przy Al. Niepodległości 162 i 128

 Opis poruszanej problematyki  

W ramach konferencji planujemy cztery sesje panelowe oraz równoległe sesje tematyczne. Pierwszy z paneli będzie odwoływał się do tradycji IGS-u jako jednostki inicjującej nowe badania oraz dostarczającej materiałów empirycznych dla praktyki społecznej i decydentów politycznych. Historycznym przykładem były przeprowadzone w latach 1963-1968 przez IGS pierwsze w Polsce reprezentatywne badania potrzeb osób starszych i potrzeb rodziny w związku z aktywizacją zawodową kobiet. Panel ten będzie miał na celu zarysowanie przyszłości polityki społecznej w Polsce, zarówno pod kątem nowych obszarów badawczych, jak też nowych wyzwań i problemów.Druga z sesji będzie dotyczyć lokalnej polityki społecznej jako tego poziomu, na którym przede wszystkim podejmowana jest próba rozwiązania kwestii społecznych. Na znaczenie szczebla lokalnego w polityce społecznej zwracano uwagę w IGS już w latach 30. XX wieku. Panel będzie mieć na celu wskazanie możliwości implementacji najważniejszych ustaleń teoretycznych do praktyki życia społecznego. 

Trzecia sesja plenarna poświęcona zostanie metodzie biograficznej i konkursom na pamiętniki organizowanym przez IGS oraz inne podmioty. Wielu badaczy wskazuje na rolę Ludwika Krzywickiego oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego w propagowaniu badań pamiętnikarskich oraz stosowanie szczególnego wariantu badań, zestawiającego dokumenty osobiste z ankietami oraz badaniami terenowymi.

Czwarta związana jest z problematyką ubezpieczeniową. Polityka społeczna w zależności od realizowanego modelu mniej lub bardziej intensywnie wykorzystuje mechanizmy ubezpieczeniowe. Celem sesji jest dyskusja roli wspólnot ubezpieczeniowych, tworzonych wokół katalogu ryzyk społecznych w ramach polityki społecznej, w kontekście zmieniających się form partycypacji w rynku pracy i funkcjonowania gospodarstw domowych, jak również przyszłych wyzwań demograficznych.Sesje tematyczne, będą nawiązywały do kluczowych kwestii społecznych będących obszarem badań IGS. W przypadku każdej z sesji tematycznych będziemy oczekiwać prac bądź to prezentujących wyniki najnowszych badań empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody biograficznej, tekstów odnoszących się do lokalności i lokalnej polityki społecznej wobec danej kwestii oraz praktycznych aspektów wdrażania danych programów publicznych, bądź też prób antycypowania nadchodzących wyzwań. 

Szczególnie zapraszam na sesję tematyczną poświęconą obszarom wiejskim!!!