Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju

Celem rozważań jest wskazanie na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę wśród ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Ilustrując zagadnienie dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej, mię- dzy innymi z zakresu kapitału ludzkiego, systemów edukacyjnych oraz zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano również dostępne dane statystyczne Eurostat oraz GUS. Na podstawie badań stwierdzono, że w gospodarce opartej na wiedzy, w której coraz częściej mówi się o niedoborze talentów, dla efektywnej realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju niezbędna jest poprawa jakości kształcenia ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Szczególnie istotne jest podnoszenie poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Analizy w tym zakresie pozwalają określić skuteczność postulowanej przez UE koncepcji uczenia się przez całe życie (LLL) oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ESD). Realizacja obu tych koncepcji, mimo pozytywnych celów, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Artykuł ma charakter analityczny i stanowi przyczynek do dyskusji nad zwiększającym się zapotrzebowaniem na wiedzę na obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe: wiedzochłonność obszarów wiejskich, rozwój zrównoważony, system edukacji, niedobory talentów, kwalifikacje.

 

Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju