UKRAINIAN NATIONALS IN THE LABOR MARKET OF WIELKOPOLSKA – W. Wyduba, S. Kalinowski

UKRAINIAN NATIONALS IN THE LABOR MARKET OF WIELKOPOLSKA

OBYWATELE UKRAINY NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY

czytaj całość

Abstract: Since the Poland’s accession to the European Union, Ukrainian nationals have shown growing interest in the Polish labor market. They are employed as seasonal workers, including in the agriculture sector, or as blue-collar workers offered jobs where no qualifications are required. They substitute the Polish workers who migrated to the UK, Western Europe countries or Scandinavia. The increased interest in Poland may be explained by their commitment to improve their own economic situation, and by the condition of the Polish labor market which is getting better and better. The main purpose of this paper is to characterize the labor market of Wielkopolska while addressing the economic migration of Ukrainian nationals. The topic discussed herein is only an outline and a starting point for further in-depth studies on migration processes towards Poland. During the research, Ukrainian nationals were found to be the largest group of employees migrating to the Wielkopolskie voivodship. The intensified migration of foreign workers to the labor market of Wielkopolska is related to low unemployment rates and increased availability of new jobs. As noted in this paper, skilled Ukrainian workers dominated in the labor inflow until 2015 whereas from 2016, the Ukrainian economic migrants are mostly blue-collar workers offered jobs where no extensive skills are required.

Keywords: labor market, immigrants, economic immigration, Ukraine

 

Abstrakt: Od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrasta zainteresowanie obywateli Ukrainy polskim rynkiem pracy. Znajdują oni zatrudnienie w pracach sezonowych, w tym w rolnictwie, czy też przy prostych pracach fizycznych, które nie wymagają kwalifikacji. Miejsce Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, krajów zachodniej Europy, czy Skandynawii, zajmują obywatele Ukrainy. Zwiększone zainteresowanie Polską można tłumaczyć dążeniami do poprawy własnej sytuacji ekonomicznej oraz coraz lepszej sytuacji na polskim rynku pracy. Głównym celem artykułu jest charakterystyka wielkopolskiego rynku pracy z uwzględnieniem migracji zarobkowych obywateli Ukrainy. Przedstawione zagadnienie zawiera jedynie zarys problematyki, stanowi punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań nad procesami migracyjnymi do Polski. W toku badań stwierdzono, że obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą pracowników migrujących do województwa wielkopolskiego. Nasilony napływ siły roboczej z zagranicy na wielkopolski rynek pracy związany jest z niskim bezrobociem i wzrostem nowych miejsc pracy. Zwrócono uwagę, że do 2015 roku na rynek pracy w województwie wielkopolskim napływali przede wszystkim wykwalifikowani robotnicy z Ukrainy, natomiast od 2016 wśród ukraińskich migrantów zarobkowych przeważały osoby wykonujące prace niewymagające wysokich umiejętności.

Słowa kluczowe: rynek pracy, imigranci, imigracja ekonomiczna, Ukraina