Płaca minimalna 2019: co najmniej 2250 zł wynagrodzenia dla pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenia)

Najniższa krajowa w 2019 roku wyniesie 2250 złotych brutto. Wyjaśniamy ile wynosi płaca minimalna do ręki (netto), jakie będą obowiązywać stawki w 2019 roku, kto skorzysta na podwyżce minimalnego wynagrodzenia oraz czy szef musi dać nową umowę. Aktualny stan prawny.

Zgodnie z postanowieniem rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto To wzrost o 7,1% i jednocześnie o 150 złotych więcej niż obecnie (pensja minimalna w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto). Kwota ta stanowić będzie 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrośnie o złotówkę, z 13,7 do 14,7 zł brutto.

Pierwotnie resort pracy proponował, by płaca minimalna w 2019 roku wynosiła 2250 zł, jednak na takie rozwiązanie nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. W lipcu rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego podwyżkę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2220 zł. Ostatecznie, 11 września br. rząd poinformował, że najniższa krajowa w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto.

Według danych GUS ok. 1,5 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej (ok. 13% ogółu pracowników). Warto przypomnieć, iż pensja poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2019 roku

Zgodnie z decyzją podjętą przez rząd, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wyniesie 2250 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawi, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1634 złote. 

  • WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Wzrost płacy minimalnej to również wzrost minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z decyzją rządu od 1 stycznia 2019 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązywać będzie minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 14,7 złotych brutto (w 2018 – 13,7 zł). Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Nad przestrzeganiem przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Płaca minimalna niezależna od stażu pracy – kto zyska

W 2019 r więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Dotychczas ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie mogło być niższe niż 80 proc. minimalnej pensji. Po zmianie przepisów w 2017 r. nowo zatrudnionym osobom przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100 proc. płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie – odprawa dla zwalnianych pracowników 2019

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń. Od 2019 roku wyższa będzie odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc 33 750 zł brutto (w 2018 roku ta kwota wynosi 31 500 zł brutto).

Płaca minimalna – dodatek za pracę w nocy 2019

Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7, należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej w wysokości od 2,5 do 2,7 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).

Dodatek za czas przestoju w firmie oraz odszkodowanie

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższe wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej, która w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto zł. Górna wysokość rekompensaty nie jest określona.

Potrącenie pensji pracownika

Na podwyżce ustawowego minimum skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. A wszystko dlatego, że zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać wypłatę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych – co najmniej 75 procent. W takim przypadku pracownik otrzyma pensję na poziomie odpowiednio 2025 zł lub 1687,5 zł brutto.

Najniższa krajowa 2019 – praca na pół etatu (w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Z reguły pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej są zatrudnieni na pełny etat. Jednak w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.), płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Tak więc na przykład, jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, najniższa pensja jaką może otrzymać w 2019 r. wyniesie 1125 zł brutto, co będzie odpowiadało połowie obowiązującej płacy minimalnej.

Płaca minimalna a premia

Często zdarza się, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik zatrudniony na etacie otrzymuje premie w różnej wysokości w zależności od miesiąca. Co w sytuacji, gdy łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna?

Wówczas pracodawca musi w danym miesiącu uzupełnić wynagrodzenie do poziomu minimalnego. Nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wyniesie najniższe wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2019 roku 2250 zł brutto. Np. jeśli pracownik łącznie dostanie 1900 złotych brutto pensji i premii, to pracodawca musi mu jeszcze wypłacić 350 złotych brutto dodatku.

 

Kto nie skorzysta na podwyżce najniższej krajowej 2019

Co ciekawe są osoby, których nie ucieszy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mowa o tych, którzy dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą i mają prawo do preferencyjnych składek na ZUS. Dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku do wyliczeń stosowana będzie płaca minimalna wysokości 2250 zł brutto, a nie 2100 zł jak jest w 2018 r.

 

Podwyżka płacy minimalnej – czy szef musi dać nową umowę?

Pracodawca nie ma obowiązku dawać pracownikowi nowej umowy o pracę w związku z podwyżką najniższej krajowej.Do płacy minimalnej wlicza się bowiem pensje wynikającą z umowy o pracę oraz inne składniki, np. premie, dodatki stażowe, funkcyjne itp. Jeżeli więc łączna kwota wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu będzie co najmniej równa wysokości ustawowego minimum, pracodawca spełnia obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

  • nagrody jubileuszowej
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z
  • tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Dyskusje o wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pierwsza propozycja podwyżki płacy minimalnej wyszła z resortu pracy. Projekt zakładał podwyżkę najniższej krajowej do kwoty 2250 zł. Na takie rozwiązanie nie zgodził sie jednak resort finansów. W konsekwencji w lipcu rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 120 złotych, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych została podniesiona o 80 groszy. Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, na forum której odbyły się w tej sprawie negocjacje. Na taką stawkę nie zgodzili się jednak związkowcy, według których podwyżka powinna być znacznie większa. W związku z brakiem porozumienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. zostały ustalone przez rząd w drodze rozporządzenia. 11 września 2018 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że płaca minimalna w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto, zaś stawka godzinowa 14,7 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a budżet państwa

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę) o ok. 215 mln zł w skali roku. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13% ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

czytaj całość na stronie Gratka Praca