Opracowanie nt. diagnozy problemów społecznych Mazowsza oraz koncepcji opracowania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030”

Diagnoza w zakresie całego terytorium województwa została opracowana przede wszystkim na podstawie danych aktualnie dostępnych w systemie statystycznym. W przypadku braku jakichkolwiek danych posłużono się danymi najbardziej aktualnymi z lat poprzednich. Głównym celem analizy jest stworzenie bazy informacji dających szansę na zaprojektowanie strategii i programowania polityki społecznej Regionu.

link