Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu

 • sierpniu br.wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 083,7 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 59,5mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,2%, a import o 30,9%.
  Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro
  Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 240,8 mld USD, a import 254,8mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,6%, a w imporcie o 16,4%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14,0mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,8mld USD.
  Eksport wyrażony w euro wyniósł 221,2 mld EUR, a import 234,1 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 19,9%, a w imporcie o 28,5%). Ujemne saldo wyniosło 12,9 mld EUR, podczas gdy w styczniu – sierpniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld EUR.
  Obroty towarowe ogółem i według grup krajów
  Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,5% (w tym UE 75,9%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61,9% (wtym UE 52,0%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 75,1%) i 64,0% (w tym UE 55,5%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,5%, a w imporcie 7,3%, wobec odpowiednio 5,6% i 7,4% w analogicznym okresie 2021 r.
  Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 252,7 mld PLN (minus 59,2 mld USD, minus 54,5 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 32,8mld PLN (minus 8,0 mld USD, minus 7,2 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 226,0mld PLN (53,2 mld USD, 48,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 214,5 mld PLN(50,4 mld USD, 46,3 mld EUR).