Nowe formy pracy w Polsce

Zachęcam do zapoznania się z ciekawym opracowaniem Instytutu Spraw Publicznych dotyczącym nowych form pracy. Myślę, że lektura ta pozwoli zrozumieć zarówno plusy, jak i minusy poszczególnych form zatrudnienia. Zagadnienie to jest niezwykle ważne w koncepcji zmieniającego się rynku pracy.
Nowe formy pracy w Polsce
Autor publikacji: Dominik Owczarek (red.), współpraca Maciej Pańków, Jan Czarzasty, Małgorzata Koziarek

 

Od co najmniej trzech dekad w Europie obserwujemy odejście od standardowych sposobów organizowania pracy w kierunku rozwiązań bardziej elastycznych. Związane jest to z przemianą modelu gospodarki (od fordowskiego do postfordowskiego), a w ostatnich latach także z rewolucją cyfrową wyrażającą się w upowszechnieniu komputerów, urządzeń mobilnych połączonych internetem. Nowe rozwiązania otwierają pole możliwościom wykonywania pracy, ale również mogą wiązać się z prekaryzacją, zmniejszeniem zabezpieczenia społecznego czy korozją zbiorowych stosunków pracy. Eurofound – agencja Komisji Europejskiej – zaproponowała w 2015 roku klasyfikację najnowszych, powstałych w XXI wieku nowych form pracy. Obejmuje ona dziewięć dotychczas niewystępujących zjawisk, opierając się na przeprowadzonym przeglądzie rynków pracy w Unii Europejskiej. Należą do nich:
•    dzielenie się pracownikiem (employee sharing),
•    dzielenie stanowiska pracy (job sharing),
•    zarządzanie tymczasowe (interim management),
•    praca dorywcza (casual work),
•    praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych
•    (ICT-mobile work),
•    praca za talony (voucher-based work),
•    praca portfelowa (portfolio work),
•    praca platformowa (crowd employment),
•    zatrudnienie wspólne (collaborative employment

Niniejszy raport zawiera wnioski z szerokiego badania nowych form pracy w Polsce, w oparciu o reprezentatywne ogólnopolskie badania sondażowe i pogłębione badania jakościowe. Raport powstał w ramach międzynarodowego projektu pt. „The Adaptation of Industrial Relation towards the New Forms of Work”.

Publikacja ta powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z linii budżetowej VP/2017/004 DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne

 

czytaj więcej na stronach ISP