Niemal co trzeci zatrudniony na „śmieciówce” w pandemii zmienił pracę

całość czytaj na stronach Business Insider

90 proc. ankietowanych przez IBRiS Polaków stwierdziło, że w pandemii nie zmieniło miejsca pracy lub wykonywanego zawodu. Nie dotyczy to jednak grupy zatrudnionych na tzw. umowy śmieciowe.

  • Prawie co trzeci zatrudniony na umowę-zlecenie lub o dzieło w czasie pandemii zmienił miejsce pracy lub zawód
  • Niemal co piąty ankietowany przyznał, że pracę lub zawód zmienił ktoś z jego rodziny, bliskich lub znajomych

Na pytanie „Czy w trakcie trwania pandemii zmienił Pan/Pani miejsce pracy lub wykonywany zawód?”, 90 proc. aktywnych zawodowo ankietowanych odpowiedziało „nie”. Jednak w grupie zatrudnionych na umowę-zlecenie lub o dzieło aż 32 proc. odpowiedziało „tak”. Wśród zatrudnionych na etacie lub prowadzących własną działalność gospodarczą odsetek odpowiedzi twierdzących wynosił odpowiednio 6 i 7 proc.

Najwyższy odsetek odpowiedzi „tak” stwierdzono też w grupie deklarującej dochód na poziomie 3000-3999 zł netto miesięcznie (12 proc. odpowiedzi pozytywnych).

Ocenia sytuacji zawodowej po roku pandemii

Foto: Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS / Business Insider PolskaOcenia sytuacji zawodowej po roku pandemii

Niemal co piąty ankietowany (17 proc.) przyznał, że ktoś z jego najbliższego otoczenia (rodzina, bliscy lub znajomi) w pandemii zmienił miejsce pracy lub wykonywany zawód. Najmniej odpowiedzi twierdzących zanotowano wśród mieszkających w miastach do 50 tys. mieszkańców (12 proc.). Na wsiach, w średnich i dużych miastach odsetek wskazań „tak” wynosił między 20 a 22 proc. Z perspektywy grup wiekowych, najwięcej pozytywnych odpowiedzi na to pytanie udzieliły osoby w wieku 30-39 lat (39 proc.)

Badanie przeprowadzono 2 czerwca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 osób.