1. Zasiłek dla bezrobotnych

Przede wszystkim więc nowy bezrobotny może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych– o ile spełni prawem wymagane warunki. Poza rejestracją w PUP ubiegający się o świadczenie musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywał pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Co dokładnie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku, przeczytasz tutaj>>

W przypadku, gdy dana osoba spełni warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzyma zasiłek na okres 6 lub 12 miesięcy. Od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. zasiłek przy stażu pracy od 5 do 20 lat wynosi 831,10 zł w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku i 652,60 zł w kolejnych miesiącach prawa do zasiłku. Kwoty te podlegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy:

  • zasiłek obniżony – 80 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali mniej niż 5 lat, czyli odpowiednio 664,9 zł i 522,10 zł;
  • zasiłek podwyższony – 120 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio 997,4 zł i 783,2 zł.

2. Dodatek aktywizacyjny i stypendium na naukę

Jednak osoby, które same znajdą pracę, są dodatkowo premiowane przez urząd. I tak do zasiłku dla bezrobotnych można otrzymać dodatek aktywizacyjny. Otrzyma go osoba, która z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, a wyniesie on do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim bezrobotny otrzymywałby zasiłek.

Dodatek dostanie także bezrobotny, który podjął pracę w wyniku skierowania przez urząd, ale w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek rekompensuje w tym wypadku różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie może być jednak wyższy niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych za okres, w jakim danej osobie przysługiwałby jeszcze zasiłek.