Konkurs na adiunkta w Katedrze Ekonomii

Poznań, 25 maja 2017 roku

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNO – SPOŁECZNEGO

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii

I. Wymagania stawiane kandydatom:

a) Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse,

b) Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi z zakresu ekonomii,

c) Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) Posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

II. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni

b) Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie wraz z fotografią

c) Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych

d) Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych

e) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata (publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne)

f) Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy g) Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.

III. Zatrudnienie nastąpi z dniem 01.10.2017 r.

IV. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.06.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 212.

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2017 r.

VI. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem, skierowanym na adres wskazany przez kandydata.

 

Dziekan Wydziału Ekonomiczno- Społecznego

prof. dr hab. Walenty Poczta