Join the Rural Pact community!

About the long-term vision for the EU’s rural areas and the Rural Pact

On 30 June 2021, the European Commission adopted its communication A long-term vision for the EU’s rural areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040”. The communication is people-centred and forms part of the Commission’s work on democracy and demography.

The Communication is accompanied by an Action Plan, which outlines the main instruments for investment in rural areas, and puts forward actions that bring all EU policies on-board.

In addition, the Communication introduces a key new initiative, the Rural Pact, which aims to “mobilise public authorities and stakeholders to act on the needs and aspirations of rural residents”. These aspirations are described through ten shared goals, which resulted from extensive participatory consultations and stakeholder engagement processes. The Rural pact should be developed with all levels of governance and stakeholders supporting the shared goals of the vision.

We invite you to fill-in this form to express your support – in your personal capacity or in the name of your organisation, see personal details section – for the shared goals and to join the Rural Pact community and take part in the discussion on its development and implementation. 

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy nad Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich! Dołącz do procesu zbliżającego nas do silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 roku.

30 czerwca 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła komunikat na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich do 2040 roku.
Stanowi to część prac Komisji nad demokracją i demografią. Towarzyszy mu plan przedstawiający główne instrumenty inwestowania na obszarach wiejskich i działania, które uwzględniają wszystkie polityki UE. Ponadto, wprowadza Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich —  kluczową nową inicjatywę, mającą zmobilizować władze publiczne i interesariuszy do działania zgodnie z potrzebami i aspiracjami dziesięciu wspólnie określonych celów mieszkańców wsi.

Wspieraj wspólne cele wizji dla obszarów wiejskich UE

Dziesięć wspólnych celów nakreślonych w długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE, podsumowuje wspólne aspiracje społeczności wiejskich i zainteresowanych stron, wobec obszarów wiejskich w 2040 roku, które będą:

  1. Atrakcyjnymi przestrzeniami, z harmonijnie rozwiniętym rozwojem terytorialnym, uwalniającym ich potencjał, czyniącym je miejscami szansy i dostarczającym lokalnych rozwiązań, które pomagają stawić czoła lokalnym skutkom globalnych wyzwań.
  2. Zaangażowane w wielopoziomowe i terytorialne zarządzanie, opracowujące zintegrowane strategie wykorzystujące podejście oparte na współpracy i partycypacji, korzystające z dostosowanych do potrzeb, szytych na miarę rozwiązań łączących polityki i współzależności na osi wieś-miasto.
  3. Gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego. Dostawcą możliwości gospodarczych, towarów i usług, lokalnych produktów wysokiej jakości, oraz energii odnawialnej dla szerszego grona, przy zachowywaniu sprawiedliwego udziału w wytworzonej wartości.
  4. Dynamicznymi społecznościami troszczącymi się o swój dobrobyt. Dbającymi o swe źródła utrzymania, sprawiedliwość i jakość życia społecznościami, w których wszyscy ludzie żyją ze sobą w zgodzie, pracując razem gotowi i zdolni do wspierania się.
  5. Inkluzywnymi (przeznaczonymi dla wszystkich) społecznościami opierającymi się na międzypokoleniowej solidarności. Odnowione i otwarte na przybyszów, promujące równe szanse dla wszystkich.
  6. Miejscami, gdzie przyroda rozkwita, wzmocnionymi i przyczyniającymi się do realizacji wytycznych Zielonego Ładu (m.in. neutralności klimatycznej), w sposób zrównoważony gospodarujące zasobami naturalnymi.
  7. W pełni wykorzystywać innowacje cyfrowe, przy zapewnienie równego dostępu do nowych technologii, powszechnej wiedzy cyfrowej i możliwości zdobywania bardziej zaawansowanych umiejętności.
  8. Miejscami osób przedsiębiorczych, kreatywnych i wykwalifikowanych, włączających się w postęp technologiczny, ekologiczny i społeczny.
  9. Tętniącymi życiem miejscami, posiadającymi wydajne, dostępne i przystępne cenowo usługi publiczne i prywatne (w tym usługi transgranicze), zapewniające dostosowane rozwiązania w sferach: transportu, edukacji, szkoleń, zdrowia i opieki, opieki długoterminowej, życia społecznego i handlu detalicznego.
  10. Miejscami bogatymi w swą różnorodność, wykorzystującymi w pełni swe unikalne atuty, talenty mieszkańców i swój potencjał.

Aby przyłączyć się do społeczności Paktu i wziąć udział w dyskusji na temat jego opracowania i wdrożenia; aby wyrazić swoje poparcie dla wspólnych celów — w imieniu własnym lub w swojej organizacji (sekcja dane osobowe) — zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca 2022 roku.