JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSCE edycja 2017

Główny Urząd Statystyczny od lat publikuje w różnej formie bogaty zakres informacji pozwalających na wnikliwe analizy poszczególnych aspektów jakości życia. W niniejszej, czwartej już edycji opracowania „Jakość życia w Polsce”, prezentujemy Państwu zaktualizowany zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Przyjęto założenie, że wskaźniki podstawowe odnoszą się do osób lub gospodarstw domowych i obejmują zarówno mierniki o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym. Oba rodzaje wskaźników należy traktować jako komplementarne. Przyjęta przez GUS koncepcja pomiaru jakości życia nawiązuje zarówno do zaleceń międzynarodowych, jak i do bogatej tradycji polskich badań w tym zakresie. Zgodnie z tą koncepcją, statystyczny pomiar jakości życia uwzględnia wieloaspektowy charakter tego pojęcia. W założeniu pomiar ten obejmuje nie tylko całokształt obiektywnych warunków, w jakich człowiek żyje, ale także odczuwaną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia, określaną także terminem dobrobytu subiektywnego. W ramach szeroko rozumianych warunków życia brane są pod uwagę takie obszary tematyczne (zwane inaczej domenami) jak: materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i podstawowe prawa, a także jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar dobrobytu subiektywnego obejmuje natomiast postrzeganą jakość życia, tzn. satysfakcję, jaką ludzie czerpią z różnych jego aspektów oraz z życia jako całości, a także elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonalnych oraz systemu wartości. Większość spośród prezentowanych wskaźników jakości życia jest obliczana co roku. W niektórych przypadkach – ze względów merytorycznych (np. niewielka zmienność zjawiska w krótkim czasie) lub ze względu na częstotliwość zbierania informacji – wskaźniki obliczane są w odstępach kilkuletnich. W niniejszej edycji opracowania prezentowane są najbardziej aktualnie dane odnoszące się głównie do lat 2016-2017. Wskaźniki obliczone na podstawie Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) 2017 mają charakter danych wstępnych.

czytaj całość