Gentryfikacja wsi i jej zasięg – D. Zwęglińska-Gałecka

Słowa kluczowe: gentryfikacja wsi, gentryfierzy, miejskie obszary funkcjonalne, suburbanizacja, urbanizacja wsi, obszary wiejskie

Streszczenie: Celem artykułu jest opis zmian, jakie w wiejskiej społeczności zachodzą pod wpływem naporu miasta, składających się na zjawisko-proces wiejskiej gentryfikacji. Scharakteryzowane zostały przemiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz, dotąd nieopisywane w polskiej literaturze, przemiany kulturowe i psychospołeczne. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania cech specyficznych polskiej gentryfikacji wsi oraz wskazania jej przestrzennego zasięgu w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

całość na stronach kwartalnika Wieś i Rolnictwo