Doświadczenia ubóstwa i wykluczenia

ze wstępu książki pod redakcją R. Szarfenberga, P. Brody-Wysockiego, K. Płowiec:

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet jest niezarejestrowaną platformą współpracy i działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Do Polskiego Komitetu EAPN należy w chwili obecnej 29 organizacji. Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Polski Komitet EAPN nawiązuje współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia. Stawia sobie również za zadanie gromadzenie i organizowanie podmiotów działających na polu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza przez tworzenie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współdziałania organizacji społecznych i samorządowych. Działania Polskiego Komitetu EAPN to m.in. monitoring polskiej i europejskiej polityki społecznej; organizacja spotkań, debat, konferencji, seminariów dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego; przygotowywanie biuletynów, ekspertyz i tłumaczeń tekstów dotyczących problematyki integracji społecznej; organizacja i uczestnictwo w Europejskich Spotkaniach Osób Dotkniętych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym; uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

czytaj całość