„PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA – TENDENCJE I WYZWANIA W ASPEKCIE PRZESTRZENNYM”

Od 27 do 29 maja miałem niezwykłą przyjemność uczestniczyć w XXXVII Konferencji Polityków Społecznych „PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA – TENDENCJE I WYZWANIA W ASPEKCIE PRZESTRZENNYM”. Tym razem konferencja odbyła się na zaproszenie prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej, w Białowieży.

Wiek XXI to okres intensywnych przemian w sferze ekonomicznej i społecznej, zdeterminowanych takimi czynnikami, jak: sytuacja demograficzna, wydłużanie się ludzkiego życia przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń, zmniejszenie się potencjału pracy, proces globalizacji i z nim związana rosnąca konkurencyjność, rozwój gospodarki 4.0, olbrzymia skala migracji. Zjawiska te wpływają na poszczególne kraje i społeczności w skali regionalnej i lokalnej, a zarazem rodzą istotne wyzwania wobec kształtowania sytuacji na rynku pracy i w polityce społecznej. Sprostanie tym wyzwaniom i wskazanie kierunków strategii rozwoju nie jest zadaniem łatwym.
Celem konferencji była wymiana poglądów, prezentacja wyników badań, analiz na temat nowych koncepcji związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy i polityki społecznej, z uwzględnieniem aspektu przestrzennego, a w szczególności odnoszących się do następujących obszarów problemowych:

 • sytuacja rodzin i polityka rodzinna;
 • czynniki determinujące aktualną i perspektywiczną sytuację demograficzną;
 • demograficzne uwarunkowania rynku pracy i polityki społecznej;
 • podaż pracy – czynniki determinujące aktywność zawodową;
 • sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy (opiekunów osób zależnych, w tym młodych matek, osób 50+, młodzieży, osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych);
 • kierunki rozwoju pomocy i integracji społecznej oraz polityki rodzinnej;
 • rynek pracy w warunkach globalizacji i czwartej rewolucji przemysłowej (IR 4.0);
 • migracje – skala, struktura, skutki w sferze ekonomicznej i społecznej;
 • kapitał ludzki i społeczny we współczesnej gospodarce;
 • przemiany struktur zatrudnienia;
 • kierunki zmian w poziomie i strukturze popytu na pracę;
 • oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy;
 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości kobiet;
 • polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy.

Niezwykle ciekawe wydarzenie było okazją zarówno do rozmów na wiele interesujących tematów, jak i zacieśnianie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa reprezentowali: Monika Stanny, Anna Rosa, Weronika Wyduba, Łukasz Komorowski i ja. 3 dni intensywnych obrad, ale również wyjazd studyjny na Białoruś pozwoliły na ożywioną dyskusję dotyczącą problematyki ekonomicznej i społecznej.

 

kilka zdjęć