Konferencja 5 listopada – BEZPIECZEŃSTWO. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko

Konferencja naukowa

BEZPIECZEŃSTWO

Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko

 

W dniu 5 listopada 2015 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się – zorganizowana przez Katedrę Ekonomii, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego – konferencja naukowa pt.: BEZPIECZEŃSTWO. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko.

Problematyka bezpieczeństwa zyskała w ostatnich latach rosnące znaczenie na skutek zagrożeń spowodowanych globalizacją oraz kryzysem finansowym i demograficznym. W związku z tym, mając na uwadze rangę problemu jakim jest współczesne bezpieczeństwo, pojawiła się potrzeba dyskursu nad nowymi uwarunkowaniami jego kształtowania. Celem Konferencji było stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej w zakresie problematyki bezpieczeństwa w jego wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Konferencję, w imieniu gospodarzy, zainaugurowała Kierownik Katedry Ekonomii prof. dr hab. Władysława Łuczka, która powitała zaproszonych gości i prelegentów oraz określiła i scharakteryzował cel i przesłanie konferencji. W imieniu władz Wydziału Społeczno-Ekonomicznego głos zabrał Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta, który życząc uczestnikom owocnych obrad, zwrócił szczególną uwagę na ważkość problematyki podjętej na Konferencji.

Obrady składały się z trzech części, w których omawiane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym, społecznym i żywnościowym.

Moderatorem pierwszej sesji pt. „Bezpieczeństwo finansowe” był prof. Michał Jerzak (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Referaty wygłoszone w panelu i podjęta dyskusja były próbą odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa finansowego oraz płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie przemysłu spożywczego w Polsce (dr Dorota Czerwińska-Kayzer), działań władz samorządowych poprawiających jakość życia mieszkańców, a także podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów w perspektywie dystresu finansowego jako zagrożenia bezpieczeństwa finansów publicznych (dr Romana Głowicka-Wołoszyn) oraz bezpieczeństwa finansowego polskich gospodarstw domowych (dr Agnieszka Kozera).

Drugą sesję, poświęconą bezpieczeństwu społecznemu, poprowadziła dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W tej części Konferencji wystąpienia prelegentów poświęcone były tezom o bezpieczeństwie w społeczeństwie klasowym (prof. dr hab. Zbigniew Galor), determinantom bezpieczeństwa demograficznego społeczeństwa w sytuacji zmniejszającej się liczby urodzeń i zwiększającego się trwania życia (prof. dr hab. Stanisława Ostasiewicz, dr Józef Ledzianowski) oraz przemianom demograficznym w krajach europejskich w perspektywie stabilności i możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce (dr Dorota Kałuża-Kopias)

Obrady zakończyła sesja moderowana przez dr. hab. Arkadiusza Sadowskiego (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), poświęcona bezpieczeństwu żywnościowemu. Zaprezentowane przez przedstawicieli środowisk akademickich z całego kraju referaty skupiły się na istocie skutecznego zarządzania wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku (dr hab. Justyna Górna), na sytuacji wyżywieniowej wybranych krajów wysokorozwiniętych i oszacowaniu dysproporcji występujących pomiędzy krajami wysoko i nisko rozwiniętymi (dr hab. Karolina Pawlak), na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w kontekście ograniczenia jej strat i marnotrawstwa (prof. dr hab. Maria Śmiechowska), a także środowiskowych efektach zewnętrznych w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (dr inż. Agnieszka Obiedzińska).

Różnorodność wygłoszonych referatów oraz podejście do problematyki bezpieczeństwa w szerokim wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy, czego wyrazem były dyskusje prowadzone przez uczestników spotkania podczas obrad, jak i w czasie przerw.

Zagadnienia poruszane na Konferencji zgromadziły szerokie grono naukowców, nie tylko z dziedziny nauk ekonomicznych, ale również społecznych, rolniczych, prawnych, wojskowych oraz medycznych. Czynny udział w konferencji wzięło ponad 90 naukowców z całej Polski.

Wyniki badań i przemyślenia wygłoszone przez prelegentów i pozostałych uczestników Konferencji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych Journal of Agribusiness and Rural Development i Intercathedra.

Mamy nadzieję, że Konferencja zainicjuje dyskusję nad doniosłymi problemami współczesnej gospodarki, społeczeństwa i środowiska, a także będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Władysława Łuczka – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr Małgorzata Dolata

Dr inż. Barbara Hadryjańska

Dr Magdalena Jaworska

Dr Sławomir Kalinowski – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek

Dr Joanna Smoluk-Sikorska

Dr Joanna Wiśniewska