Konferencja 2017

Katedra Ekonomii
zaprasza
na Międzynarodową Konferencję Naukową
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
14 września 2017 r.
Poznań

Komitet Naukowy
Przewodnicząca – Prof. dr hab. Władysława Łuczka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Liudmyla Berezina – Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie, Ukraina
Dr hab. Mariola Brzezińska-Grzybowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski—Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. inż. Igor Liberko – Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
Prof. dr Alexander Linczényi – Słowacki Uniwersytet Technologiczny, Słowacja
Prof. dr hab. Wojciech Lis – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Danuta Mierzwa – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
Doç. Dr. Buğra Özer – Celal Bayar University Manisa, Turcja
Prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Volodymyr Pysarenko – Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie, Ukraina
Prof. dr hab. Feliks Wysocki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet organizacyjny
Dr hab. Sławomir Kalinowski – sekretarz
Dr Małgorzata Dolata
Dr hab. inż. Barbara Hadryjańska
Dr Magdalena Jaworska
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek
Dr Mariusz Malinowski
Dr Joanna Smoluk-Sikorska
Dr Joanna Wiśniewska – Paluszak

 

Cel i tematyka
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach konferencji chcielibyśmy połączyć rozważania na temat spójności jego trzech kluczowych elementów—wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że konferencja włączy się w dyskusję nad poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.
Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju
2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym
5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju
6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej
8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju
9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju
10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej
11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i jednocześnie prosimy o upowszechnienie informacji wśród pracowników.

 

Opłaty i informacje organizacyjne
1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 740 zł
2. Pełny udział w konferencji wraz z prezentacją posterową – 640 zł
3. Udział w konferencji bez publikacji – 600 zł

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.
Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:
BZ WBK S.A. 6 Oddział w Poznaniu nr rachunku:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
(z dopiskiem: subkonto 293.01.517)

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski czasopisma naukowego, w którym został opublikowany artykuł oraz komplet materia-łów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w ogólnopolskich wysoko punktowanych czasopismach naukowych:
Journal of Agribusiness and Rural Development (13 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, język angielski),
Ekonomia i środowisko (12 punktów, język polski)
Intercathedra (10 punktów, język angielski),
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (10 punktów, język polski).

Podstawą zakwalifikowania do poszczególnych czasopism będzie kolejność zgłoszeń a także zgodność artykułu z tematyką czasopisma.

Szczegółowe informacje dla autorów:
http://www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow
http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/info_pl%202016.pdf
http://www.up.poznan.pl/intercathedra/Instructions_Authors_ENG.htm
http://www.cdr.gov.pl/pol/zdr/wskazowki.pdf

Zgłoszenia uczestnictwa i referatów drogą elektroniczną:
KE-konferencja@up.poznan.pl
Więcej informacji:
www1.up.poznan.pl/konferencjawes

 

Kalendarium
do 1 czerwca 2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa
do 1 sierpnia 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
do 1 sierpnia 2017 r. – zgłaszanie abstraktów
do 1 września 2017 r. – przesyłanie tekstów artykułów
14 września 2017 r. – konferencja naukowa
W związku z procedurami wydawniczymi prosimy o przestrzeganie terminów.

 

Sekretariat
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:
Dr hab. Sławomir Kalinowski 607 99 45 78, 61 848 7380
Dr Joanna Smoluk-Sikorska 61 848 7380
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek 61 848 7131
Sekretariat Katedry Ekonomii 61 848 7132
KE-konferencja@up.poznan.pl
Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Miejsce konferencji
Kolegium Rungego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52
60-637 Poznań