Diagnoza do przygotowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023–2026

Dokument powstał na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel.: 22 376 85 00
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dokument wytworzono w okresie maj–wrzesień 2022 r

Diagnoza do przygotowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023–2026.

Wprowadzenie do diagnozy

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego, będących podstawą do przygotowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023–2026 (zwanym dalej Programem). Diagnoza do opracowania Programu zawiera opis głównych wniosków z badań ankietowych, uwarunkowania ubóstwa i jego charakterystycznych cech, a także przedstawia społeczno-ekonomiczne tło badań. Na potrzeby Programu zostały przygotowane dwa kwestionariusze ankietowe:
 Ankieta 1: dla osób otrzymujących pomoc społeczną z powodu ubóstwa;
 Ankieta 2: dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Diagnoza składa się z 7 komponentów badawczych. Tworzą one obraz sytuacji majątkowej osób otrzymujących pomoc, uwarunkowania poszczególnych typów ubóstwa (w tym ubóstwa subiektywnego i energetycznego), jak również stopień zaspokojenia potrzeb oraz skuteczność otrzymywanej pomocy. W diagnozie zawarto również wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa w wymiarze sensu stricte i socjalnym beneficjentów OPS w kontekście wojny w Ukrainie.

link