Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady, w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest realizacja pogłębionego badania terenowego w 10 lokalizacjach w Polsce, w którym zidentyfikowane zostaną mechanizmy odpowiadające za powodzenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu smart villages oraz opublikowanie wyników badania w formie monografii naukowej.

Grupę docelową operacji stanowią badane jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski, w których planowane są pogłębione wywiady ze względu na zidentyfikowane na ich obszarze rozwiązania z zakresu smart villages (forma: badanie) oraz podmioty z całego kraju zainteresowane koncepcją smart villages, w tym instytucje odpowiedzialne za jej programowanie w perspektywie finansowej UE 2021-2027, jednostki samorządu terytorialnego, doradztwo rolnicze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, badane miejscowości – łącznie ok. 200 podmiotów (forma: publikacja).

Ww. typy podmiotów odpowiadają za rozwój obszarów wiejskich i wyrażają zainteresowanie rozwijaniem koncepcji smart villages. Grupa docelowa jest zróżnicowana zarówno pod względem funkcji, kompetencji, przypisanych zadań, obszarów działań, ale także pod względem terytorialnym – obszar realizacji operacji obejmuje bowiem cały kraj.

Przewidywane efekty realizacji operacji to:
• Przeprowadzenie 150 indywidualnych wywiadów pogłębionych w 10 gminach w Polsce, w których zidentyfikowano rozwiązania z zakresu smart villages (w ramach jednego dużego badania);
• Opublikowanie monografii naukowej w formie drukowanej i przekazanie jej 200 podmiotom wskazanym w grupie docelowej (w tym 17 egzemplarzy obowiązkowych).

Ponadto, przewidywane jest oddziaływanie operacji na rozwój obszarów wiejskich w zakresie rozpowszechnienia wiedzy nt. koncepcji smart villages oraz szans jakie przynosi tym obszarom, w szczególności zmagającym się z problemami rozwojowymi. Przeprowadzone badania pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb społeczności lokalnych, mechanizmów wdrażania rozwiązań smart, a w związku z tym – lepszego zaprogramowania wsparcia finansowego tej koncepcji w perspektywie 2021-2027.
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Kierownik badania: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN
Lata realizacji: 2020-2021